Na­wet jeżeli po­cie­chy udziela niebo, to po­mocy ocze­kuje się od ludzi.


na­wet-żeli-po­cie­chy-udziela-niebo-to po­mocy-ocze­kuje ę-od ludzi
janusz leon wiśniewskina­wetjeżelipo­cie­chyudzielanieboto po­mocyocze­kuje sięod ludzina­wet jeżelijeżeli po­cie­chypo­cie­chy udzielaudziela nieboto po­mocy ocze­kuje sięocze­kuje się od ludzina­wet jeżeli po­cie­chyjeżeli po­cie­chy udzielapo­cie­chy udziela nieboto po­mocy ocze­kuje się od ludzina­wet jeżeli po­cie­chy udzielajeżeli po­cie­chy udziela niebona­wet jeżeli po­cie­chy udziela niebo

Trze­ba umieścić się na zewnątrz siebie, na gra­nicy łez i w or­bi­cie głodo­wych klęsk, jeżeli ocze­kuje­my ja­kiejś rzeczy niez­wykłej, do­konującej się tyl­ko u nas.W siłach zbroj­nych każdy, od ge­nerała po pros­te­go żołnie­rza, jest przy­goto­wany do ob­ro­ny su­weren­ności na­rodo­wej i przes­trze­gania porządku kon­sty­tucyj­ne­go. Prędzej czy później woj­sko dołączy do na­rodu, który ocze­kuje z ot­warty­mi ra­miona­mi, tak jak ocze­kuje się bra­ta pow­ra­cające­go do zjed­noczo­nego do­mu wszys­tkich Argentyńczyków.Jeżeli cię obrzucają błotem, strzeż się oddawać wet za wet, bo musiałbyś się zniżyć i zawalać powtórnie...Bądźmy sil­ni, czyści i wier­ni; u kre­su naszej niedo­li ocze­kuje nas naj­większa chwała świata, chwała ludzi którzy nie ustąpili.Pi­sarz to nie człowiek. A jeżeli już - to ta­ki, w którym jest wielu ludzi na­raz, choć za wszelką cenę sta­ra się być jedną osobą. Z pi­sarzem jest jak z ak­to­rem tra­gicznie uciekającym od włas­ne­go ob­ra­zu w lus­trze; kręci się, wy­gina, od­chy­la do tyłu - i na­poty­ka od­bi­cie swo­jej twarzy w kryształowym żyrandolu.Ra­dy, których się nie ocze­kuje, szkodzą przyjaźni.