Na­wet jeżeli po­cie­chy udziela niebo, to po­mocy ocze­kuje się od ludzi.


na­wet-żeli-po­cie­chy-udziela-niebo-to po­mocy-ocze­kuje ę-od ludzi
janusz leon wiśniewskina­wetjeżelipo­cie­chyudzielanieboto po­mocyocze­kuje sięod ludzina­wet jeżelijeżeli po­cie­chypo­cie­chy udzielaudziela nieboto po­mocy ocze­kuje sięocze­kuje się od ludzina­wet jeżeli po­cie­chyjeżeli po­cie­chy udzielapo­cie­chy udziela nieboto po­mocy ocze­kuje się od ludzina­wet jeżeli po­cie­chy udzielajeżeli po­cie­chy udziela niebona­wet jeżeli po­cie­chy udziela niebo

Jeżeli cię obrzucają błotem, strzeż się oddawać wet za wet, bo musiałbyś się zniżyć i zawalać powtórnie... -József Eotvos
jeżeli-ę-obrzucają-błotem-strzeż-ę-oddawać-wet-za-wet-bo-musiałbyś-ę-zniżyć-i-zawalać-powtórnie
Bądźmy sil­ni, czyści i wier­ni; u kre­su naszej niedo­li ocze­kuje nas naj­większa chwała świata, chwała ludzi którzy nie ustąpili. -Charles de Gaulle
bądźmy-sil­-czyś-i wier­-u kre­su-naszej-niedo­li-ocze­kuje-nas-naj­większa-chwała-świata-chwała-ludzi-którzy-nie ustąpili