Na­wet czas ocze­kiwa­nia na Ciebie kiedyś się skończy. A kiedy czas się skończy, przeg­rasz... I wte­dy już cze­kać nie będę...


na­wet-czas-ocze­kiwa­nia-na ciebie-kiedyś ę-skończy-a kiedy-czas ę-skończy-przeg­rasz-i-wte­dy-już-cze­kać-nie będę
opuszczonana­wetczasocze­kiwa­niana ciebiekiedyś sięskończya kiedyczas sięskończyprzeg­raszwte­dyjużcze­kaćnie będęna­wet czasczas ocze­kiwa­niaocze­kiwa­nia na ciebiena ciebie kiedyś siękiedyś się skończya kiedy czas sięczas się skończyprzeg­rasz ii wte­dywte­dy jużjuż cze­kaćcze­kać nie będęna­wet czas ocze­kiwa­niaczas ocze­kiwa­nia na ciebieocze­kiwa­nia na ciebie kiedyś sięna ciebie kiedyś się skończya kiedy czas się skończyprzeg­rasz i wte­dyi wte­dy jużwte­dy już cze­kaćjuż cze­kać nie będęna­wet czas ocze­kiwa­nia na ciebieczas ocze­kiwa­nia na ciebie kiedyś sięocze­kiwa­nia na ciebie kiedyś się skończyprzeg­rasz i wte­dy jużi wte­dy już cze­kaćwte­dy już cze­kać nie będęna­wet czas ocze­kiwa­nia na ciebie kiedyś sięczas ocze­kiwa­nia na ciebie kiedyś się skończyprzeg­rasz i wte­dy już cze­kaći wte­dy już cze­kać nie będę

Będę tu cze­kać dopóki pro­mienie słońca zwiędną Będę tu cze­kać nim z drzew liście spadną set­ny raz Bo mogę cze­kać tu na ciebie na­wet set­ki lat Lilu  -impolite
będę- cze­kać-dopóki-pro­mienie-słońca-zwiędną-będę- cze­kać-nim-z drzew-liście-spadną-set­ny-raz-bo-mogę-cze­kać- na ciebie
Jest ta­ka chwi­la... ta­ki mo­ment, kiedy zda­jesz so­bie sprawę z te­go, że to wszys­tko się kiedyś skończy. -PoznajPrawdę
jest-­ka-chwi­-­ki mo­ment-kiedy-zda­jesz-so­bie-sprawę-z te­go-że to wszys­tko ę-kiedyś-skończy