Na­wet dro­gow­skaz pot­ra­fi wyp­ro­wadzić w pole.


na­wet-dro­gow­skaz-pot­ra­fi-wyp­ro­wadzić-w pole
bogusław wojnarna­wetdro­gow­skazpot­ra­fiwyp­ro­wadzićw polena­wet dro­gow­skazdro­gow­skaz pot­ra­fipot­ra­fi wyp­ro­wadzićwyp­ro­wadzić w polena­wet dro­gow­skaz pot­ra­fidro­gow­skaz pot­ra­fi wyp­ro­wadzićpot­ra­fi wyp­ro­wadzić w polena­wet dro­gow­skaz pot­ra­fi wyp­ro­wadzićdro­gow­skaz pot­ra­fi wyp­ro­wadzić w polena­wet dro­gow­skaz pot­ra­fi wyp­ro­wadzić w pole

Żad­ne ma­py ani dro­gow­ska­zy nie po­mogą od­na­leźć dro­gi wędrow­co­wi, który nie ob­rał ce­lu podróży.Łat­wo wyp­ro­wadzić ko­goś na manowce. Trud­niej, na właściwą drogę. Wte­dy... to wyg­ra­na obu stron.  Życie jest jak ro­wero­wa wy­cie­czka górska, gdy u podnóża góry wy­bie­rzesz dro­ge pros­ta, łatwą, i na ko­lej­nych roz­widle­niach wy­bierał po­dob­ne, nie bedziesz miał się czym chwa­lić gdy w końcu wszys­tkie dro­gi będą pro­wadzić w dół. Prze­ciw­nie gdy będziesz się męczył i sta­rał, za­jedziesz o wiele da­lej, i na­wet jeśli nie uda Ci sie wjechac na szczyt, możesz być z siebie dumny.Marzę o cof­nięciu cza­su. Chciałbym wrócić na pew­ne roz­sta­je dróg w swoim życiu, jeszcze raz przeczy­tać uważnie na­pisy na dro­gow­ska­zach i pójść w in­nym kierunku.Dro­gi wca­le nie muszą dokądś pro­wadzić. Muszą tyl­ko gdzieś się zaczynać.Dro­gi Boże, Przez cały dzi­siej­szy dzień do tej po­ry postępuję jak na­leży. Nie złościłem się, nie byłem chci­wy, złośli­wy, sa­molub­ny, zaz­dros­ny ani uszczyp­li­wy, nic jeszcze nie wy­piłem ani nie faj­czyłem. Na­wet ani ra­zu nie skłamałem. Jes­tem Ci za to bar­dzo wdzięczny. Ale dro­gi Boże, za chwilę za­mie­rzam wstać z łóżka i od tej po­ry bar­dzo będę pot­rze­bował Two­jej pomocy.