Na­wet, gdy od­bi­jemy się od dna na naszym życiu wid­nieć będzie niez­my­wal­na rysa.


na­wet-gdy-od­bi­jemy ę-od dna-na naszym-życiu-wid­nieć-będzie-niez­my­wal­na-rysa
myslacawierszemna­wetgdyod­bi­jemy sięod dnana naszymżyciuwid­niećbędzieniez­my­wal­narysagdy od­bi­jemy sięod­bi­jemy się od dnaod dna na naszymna naszym życiużyciu wid­niećwid­nieć będziebędzie niez­my­wal­naniez­my­wal­na rysagdy od­bi­jemy się od dnaod­bi­jemy się od dna na naszymod dna na naszym życiuna naszym życiu wid­niećżyciu wid­nieć będziewid­nieć będzie niez­my­wal­nabędzie niez­my­wal­na rysagdy od­bi­jemy się od dna na naszymod­bi­jemy się od dna na naszym życiuod dna na naszym życiu wid­niećna naszym życiu wid­nieć będzieżyciu wid­nieć będzie niez­my­wal­nawid­nieć będzie niez­my­wal­na rysagdy od­bi­jemy się od dna na naszym życiuod­bi­jemy się od dna na naszym życiu wid­niećod dna na naszym życiu wid­nieć będziena naszym życiu wid­nieć będzie niez­my­wal­nażyciu wid­nieć będzie niez­my­wal­na rysa

Na­wet pod­czas śmier­ci,będzie wid­niał uśmiech na mej twarzy.Wszyt­ko po­zos­ta­wia po so­bie ślad w naszym życiu. Na­wet wy­maza­ny ołówek...Nic nie jest niez­mien­ne prócz przy­rodzo­nych i niez­by­wal­nych praw człowieka.Życie to ciągła wal­ka o coś. Dla jed­nych to będzie wal­ka o zdro­wie, miłość czy szczęście. Dla in­nych wal­ka o drugą osobę.Długo­let­nie ba­dania wy­kazały niez­bi­cie, że nasz kod ge­netyczny sięga DNA.