Na­wet gdy tra­cisz głowę nie trać twarzy.


na­wet-gdy-tra­cisz-głowę-nie trać-twarzy
aleksander kumorna­wetgdytra­ciszgłowęnie traćtwarzyna­wet gdygdy tra­cisztra­cisz głowęgłowę nie traćnie trać twarzyna­wet gdy tra­ciszgdy tra­cisz głowętra­cisz głowę nie traćgłowę nie trać twarzyna­wet gdy tra­cisz głowęgdy tra­cisz głowę nie traćtra­cisz głowę nie trać twarzyna­wet gdy tra­cisz głowę nie traćgdy tra­cisz głowę nie trać twarzy

Jeśli tra­cisz pieniądze, nic nie tra­cisz. Jeśli tra­cisz zdro­wie, coś tra­cisz. Jeśli tra­cisz spokój, tra­cisz wszystko.Jeżeli wie­rzysz, możesz zys­kać wiele: zba­wienie i życie pośmier­tne, a gdy­by Bo­ga na­wet nie było - nic nie tracisz. Jeśli zaś nie wie­rzysz - wiele ry­zyku­jesz, bo­wiem jeżeli Bóg is­tnieje - tra­cisz wszystko.` Gdy Twój przy­jaciel jest smut­ny, Ty auto­matycznie tra­cisz dob­ry hu­mor ...Spokój ducha do­cenisz, gdy go stra­cisz, ale gdy stra­cisz ducha, spo­koju nie zaz­nasz ...Na­wet bu­merang, gdy dob­rze tra­fi, nie wraca.