Na­wet gwiaz­dy płaczą ra­zem z tym, kto płacze w nocy.


na­wet-gwiaz­dy-płaczą-ra­zem-z tym-kto-płacze-w nocy
talmudna­wetgwiaz­dypłacząra­zemz tymktopłaczew nocyna­wet gwiaz­dygwiaz­dy płacząpłaczą ra­zemra­zem z tymkto płaczepłacze w nocyna­wet gwiaz­dy płaczągwiaz­dy płaczą ra­zempłaczą ra­zem z tymkto płacze w nocyna­wet gwiaz­dy płaczą ra­zemgwiaz­dy płaczą ra­zem z tymna­wet gwiaz­dy płaczą ra­zem z tym

Po­mogę Ci tyl­ko po­daj mi dłoń. Pójdziemy ra­zem przez świat, a strach nie będzie już ta­kich roz­miarów jak te­raz, bo będziemy ra­zem. Po­daj mi dłoń, a za­pom­nisz o świecie, który na Ciebie na­ciera. Ra­zem jest le­piej. Słońce jest piękniej­sze, a gwiaz­dy święcą ja­koś tak jaśniej. Bo ra­zem.. Ra­zem pot­ra­fimy zro­bić wszys­tko. I na­wet po­konać nasze słabości. Chcesz tego? Płacze się nie wte­dy kiedy du­simy coś w so­bie, ale kiedy mówi­my o tym ko­muś, kto zaczy­na się zas­ta­nawiać, to ot­warcie przed kimś po­wodu­je że ot­wiera­my się również na płacz..... Płacze...Biedny brylancik z człowieka, bo w sam płacz jest oprawny; kiedy się rodzi, to on płacze, a kiedy umiera, to za nim płaczą.Wca­le nie płaczę. Nie to nie łza kręci się w oku... Nie, nie płaczę! Tyl­ko w tym życiu - żyć nie potrafię. Ma­mo, ja nie płaczę! Przyrze­kam, że to tyl­ko pap­roch w oku. M a m o !  Nie płacz! Cza­sem na­wet ka­mienie płaczą w og­ro­dach nies­pełnionych obietnic.Na­wet niebo płacze zaglądając przez ok­no do mo­jego pokoju.