Na­wet na od­ległość wy­miana kil­ku miłych słów wys­tar­czy, by smu­tek uśmie­chnął się. Krys­ty­na A.Sz. 06.06.2016r.


na­wet-na od­ległość-wy­miana-kil­ku-miłych-słów-wys­tar­czy-by smu­tek-uśmie­chnął-ę-krys­ty­na-asz-06062016r
krystana­wetna od­ległośćwy­mianakil­kumiłychsłówwys­tar­czyby smu­tekuśmie­chnąłsiękrys­ty­naasz06062016rna­wet na od­ległośćna od­ległość wy­mianawy­miana kil­kukil­ku miłychmiłych słówsłów wys­tar­czyby smu­tek uśmie­chnąłuśmie­chnął sięna­wet na od­ległość wy­mianana od­ległość wy­miana kil­kuwy­miana kil­ku miłychkil­ku miłych słówmiłych słów wys­tar­czyby smu­tek uśmie­chnął sięna­wet na od­ległość wy­miana kil­kuna od­ległość wy­miana kil­ku miłychwy­miana kil­ku miłych słówkil­ku miłych słów wys­tar­czyna­wet na od­ległość wy­miana kil­ku miłychna od­ległość wy­miana kil­ku miłych słówwy­miana kil­ku miłych słów wys­tar­czy

w za­pasie nie mam ale wys­tar­czy by podzielić po­daruję wam trochę farta tak od serca wasza ra­dość i moją radością olśniewa mocą przy/bądźcie/ a los uśmie­chnie się poczuj­cie eden w każdy dzień nocą pod szczęśliwą gwiazdą pod gołym niebem marzenia s/pełnia/ 21 ma­ja i każdorazowa Krys­ty­na A.Sz. 20.05.2016r.Żeby wyg­rać bitwę pot­rze­ba se­tek ty­sięcy żołnie­rzy, ale żeby zwy­cięstwo poszło na mar­ne wys­tar­czy kil­ku szpiegów.Cza­sem by­wa tak, iż boimy się naj­pros­tszych roz­wiązań gdyż ma­my bo­les­ne wyob­rażenie o po­rażce, a cza­sem wys­tar­czy tyl­ko po­wie­dzieć kil­ka słów. Jed­nakże łat­wiej jest uciekać do Nibylandii.Cza­sem odechciewa się żyć, bo smu­tek nie ma lat. Może być dziec­kiem, które cze­ka na przy­tule­nie i miłe słowa, młodym, który prag­nie ak­ceptac­ji i do­cenienia, star­szym, który pot­rze­buje zain­te­reso­wania i uśmie­chu. Smu­tek nie pat­rzy na wiek, urodę czy po­zycję społeczną...on po pros­tu by­wa i tak jak ra­dość jest wpi­sany w życie.Więcej osiągniesz z pomocą miłych stów i pistoletu, niż używając tylko miłych słów.Wys­tar­czy wy­walić kil­ka worków ub­rań z sza­fy i już kończy się prob­lem z