Na­wet naj­dal­szą podróż zaczy­na się od pier­wsze­go kroku.


na­wet-naj­dal­szą-podróż-zaczy­na ę-od pier­wsze­go-kroku
gautama budda (siddhartha gautama)na­wetnaj­dal­sząpodróżzaczy­na sięod pier­wsze­gokrokuna­wet naj­dal­sząnaj­dal­szą podróżpodróż zaczy­na sięzaczy­na się od pier­wsze­good pier­wsze­go krokuna­wet naj­dal­szą podróżnaj­dal­szą podróż zaczy­na siępodróż zaczy­na się od pier­wsze­gozaczy­na się od pier­wsze­go krokuna­wet naj­dal­szą podróż zaczy­na sięnaj­dal­szą podróż zaczy­na się od pier­wsze­gopodróż zaczy­na się od pier­wsze­go krokuna­wet naj­dal­szą podróż zaczy­na się od pier­wsze­gonaj­dal­szą podróż zaczy­na się od pier­wsze­go kroku

Podróż przez ty­siące mil mu­si roz­począć się od pier­wsze­go kroku.Przez­nacze­nie od­da­je ko­bietę pier­wsze­mu. Przy­padek - naj­lep­sze­mu. Wybór - pier­wsze­mu lepszemu.By­wa, że la­tami wal­czy­my z tym, co oczy­wis­te, a niekiedy naj­bar­dziej sza­lone pro­jek­ty zachwy­cają nas od pier­wsze­go wejrzenia.Tysiącmilowa podróż zaczyna się od pierwszego krokuPodróż 100 milowa zaczyna sie od pierwszego kroku.Nawet najdalsza podróż zaczyna się od pierwszego kroku.