Na­wet naj­lepsi ba­dacze nie od­na­leźli jeszcze szczy­tu ludzkiej głupoty.


na­wet-naj­lepsi-ba­dacze-nie od­na­źli-jeszcze-szczy­-ludzkiej-głupoty
ryderna­wetnaj­lepsiba­daczenie od­na­leźlijeszczeszczy­tuludzkiejgłupotyna­wet naj­lepsinaj­lepsi ba­daczeba­dacze nie od­na­leźlinie od­na­leźli jeszczejeszcze szczy­tuszczy­tu ludzkiejludzkiej głupotyna­wet naj­lepsi ba­daczenaj­lepsi ba­dacze nie od­na­leźliba­dacze nie od­na­leźli jeszczenie od­na­leźli jeszcze szczy­tujeszcze szczy­tu ludzkiejszczy­tu ludzkiej głupotyna­wet naj­lepsi ba­dacze nie od­na­leźlinaj­lepsi ba­dacze nie od­na­leźli jeszczeba­dacze nie od­na­leźli jeszcze szczy­tunie od­na­leźli jeszcze szczy­tu ludzkiejjeszcze szczy­tu ludzkiej głupotyna­wet naj­lepsi ba­dacze nie od­na­leźli jeszczenaj­lepsi ba­dacze nie od­na­leźli jeszcze szczy­tuba­dacze nie od­na­leźli jeszcze szczy­tu ludzkiejnie od­na­leźli jeszcze szczy­tu ludzkiej głupoty

Dzieci to naj­lepsi żołnie­rze, bo jeszcze wierzą we własną nieśmiertelność. -Cornelia Funke
dzieci-to naj­lepsi-żołnie­rze-bo jeszcze-wierzą-we własną-nieśmiertelność
Głupoty ludzkiej nie można brać w rachubę, albowiem jest nieskończoną. -Henryk Sienkiewicz
głupoty-ludzkiej-nie-można-brać-w-rachubę-albowiem-jest-nieskończoną
Czas, wiara i mu­zyka - oto naj­lepsi le­karze duszy. -jatoja
czas-wiara-i mu­zyka- oto-naj­lepsi-­karze-duszy
Na­leży w so­bie dos­trzec po­zytyw­ne war­tości, bo na­wet w naj­gor­szym z nas jest jeszcze ślad Bożej dobroci. -Stefan Wyszyński
na­ży-w so­bie-­trzec-po­zytyw­ne-war­toś-bo na­wet-w naj­gor­szym-z nas-jest jeszcze-ślad-bożej-dobroci