Na­wet naj­większy suk­ces w życiu pub­licznym nie wy­nag­rodzi po­rażki w domu.


na­wet-naj­większy-suk­-w życiu-pub­licznym-nie wy­nag­rodzi-po­rażki-w domu
benjamin disraelina­wetnaj­większysuk­cesw życiupub­licznymnie wy­nag­rodzipo­rażkiw domuna­wet naj­większynaj­większy suk­cessuk­ces w życiuw życiu pub­licznympub­licznym nie wy­nag­rodzinie wy­nag­rodzi po­rażkipo­rażki w domuna­wet naj­większy suk­cesnaj­większy suk­ces w życiusuk­ces w życiu pub­licznymw życiu pub­licznym nie wy­nag­rodzipub­licznym nie wy­nag­rodzi po­rażkinie wy­nag­rodzi po­rażki w domuna­wet naj­większy suk­ces w życiunaj­większy suk­ces w życiu pub­licznymsuk­ces w życiu pub­licznym nie wy­nag­rodziw życiu pub­licznym nie wy­nag­rodzi po­rażkipub­licznym nie wy­nag­rodzi po­rażki w domuna­wet naj­większy suk­ces w życiu pub­licznymnaj­większy suk­ces w życiu pub­licznym nie wy­nag­rodzisuk­ces w życiu pub­licznym nie wy­nag­rodzi po­rażkiw życiu pub­licznym nie wy­nag­rodzi po­rażki w domu

Być dla ko­goś Aniołem, nieść nadzieję - to naj­większy suk­ces naszej duszy. -płonąca
być-dla-ko­goś-aniołem-nieść-nadzieję- to naj­większy-suk­-naszej-duszy
Im większy od­no­sisz suk­ces, tym więcej mu­sisz poświęcić te­go, co kiedyś posiadałeś. -C » Jonathan Carroll » Durne serce
im większy-od­no­sisz-suk­-tym-więcej-mu­sisz-poświęć-te­go-co kiedyś-posiadałeś
Suk­ces - naj­lep­sza z zemst. -Bruno
suk­- naj­lep­sza-z zemst
Kiedy człowiek mądry uda­je głup­ca, je­go po­rażki nie roz­cza­rowują, a je­go suk­ce­sy są miłą niespodzianką. -Christopher Moore
kiedy-człowiek-mądry-uda­-głup­ca-­go-po­rażki-nie roz­cza­rowują-a ­go-suk­­sy-są miłą-niespodzianką