Na­wet pod­czas śmier­ci,będzie wid­niał uśmiech na mej twarzy.


na­wet-pod­czas-śmier­będzie-wid­niał-uśmiech-na mej-twarzy
van kaliszna­wetpod­czasśmier­cibędziewid­niałuśmiechna mejtwarzyna­wet pod­czaswid­niał uśmiechuśmiech na mejna mej twarzywid­niał uśmiech na mejuśmiech na mej twarzywid­niał uśmiech na mej twarzy

Na­wet, gdy od­bi­jemy się od dna na naszym życiu wid­nieć będzie niez­my­wal­na rysa.Nie załamuj się przez rzeczy, które w życiu Ci nie wyszły, każdy po­pełnia błędy. Trze­ba umieć wy­ciągnąć z nich wnios­ki i nie brnąć w nie dru­gi raz. Pa­miętaj o wy­darze­niach, które wy­wołały uśmiech na Two­jej twarzy. To one spra­wią, że będzie Ci się żyło le­piej. Nie pod­da­waj się! Jest ar­meńska le­gen­da, że Pan Bóg szóste­go dnia ociem­niał i le­pił człowieka po omac­ku z gli­nias­te­go błota, chcąc od­tworzyć z pa­mięci kształt anioła. Ale pod ko­niec, w znużeniu i mro­ku, pa­mięć Go oszu­kała: za­pom­niał o skrzydłach.Ja­każ to wiel­ka, ug­runto­wująca uczu­cia war­tość - na­wet miłość małżeńska mu­si pod tym względem ustępo­wać miłości bra­ter­skiej. Dzieci z tej sa­mej rodzi­ny, tej sa­mej krwi, związa­ne wczes­ny­mi wspom­nieniami i zwycza­jami po­siadają ka­pitał, którym się mogą wspólnie cie­szyć, a które­go nie da­je żaden z później­szych związków.Potrzebuje: -kar­diolo­ga - by nap­ra­wił mo­je serce - plas­ty­ka - na na mej twarzy znów za­gościł uśmiech - oku­lis­ty - bym cie już nig­dy nie zo­baczyła - neuro­loga - by wy­mazał mą pamięć - chi­rur­ga -by wy­puścił mo­tyle z brzucha - pe­diat­ry - by znów być dziec­kiem mającym bez­tros­kie życie...Nie wie­działem, że ad­mi­nis­tra­torzy mo­nito­rują tek­sty pod­czas ich za­mie­szcza­nia ... nies­te­ty ... nie dzieje się dob­rze! Wkrótce już w ogóle nie będzie można na­pisać na­wet słowa o tym jak ten świat się przew­ra­ca do góry nogami!!!