Na­wet u mędrców żądza chwały jest os­tatnią rzeczą, ja­kiej się oni pozbywają.


na­wet-u mędrców-żądza-chwały-jest os­tatnią-rzeczą-ja­kiej ę-oni-pozbywają
tacytna­wetu mędrcówżądzachwałyjest os­tatniąrzecząja­kiej sięonipozbywająna­wet u mędrcówu mędrców żądzażądza chwałychwały jest os­tatniąjest os­tatnią rzecząja­kiej się onioni pozbywająna­wet u mędrców żądzau mędrców żądza chwałyżądza chwały jest os­tatniąchwały jest os­tatnią rzecząja­kiej się oni pozbywająna­wet u mędrców żądza chwałyu mędrców żądza chwały jest os­tatniążądza chwały jest os­tatnią rzecząna­wet u mędrców żądza chwały jest os­tatniąu mędrców żądza chwały jest os­tatnią rzeczą

Widziałem przyjście Pa­na: płaszcz chwały go odziewał I z ta­kiej szedł win­ni­cy, co rodzi gro­na gniewu. -John Steinbeck
widziałem-przyjście-pa­na-płaszcz-chwały-go odziewał-i-z ­kiej-szedł-win­­cy-co rodzi-gro­na-gniewu
Je­dyną rzeczą ja­kiej po­win­nismy się bać jest sam strach. -Franklin Delano Roosevelt
je­dyną-rzeczą-ja­kiej-po­win­nismy ę-bać-jest sam-strach
Często os­tatnią rzeczą, której człowiek się trzy­ma, by­wa czy­jaś dłoń. -Jostein Gaarder
często-os­tatnią-rzeczą-której człowiek ę-trzy­-by­wa-czy­jaś-dłoń
Spodziewam się, że ko­bieta będzie os­tatnią rzeczą ucy­wili­zowaną przez mężczyznę. -George Meredith
spodziewam-ę-że ko­bieta-będzie-os­tatnią-rzeczą-ucy­wili­zowaną-przez-mężczyznę
Książki war­to pi­sać tyl­ko wte­dy, jeśli przek­roczy się os­tatnią gra­nicę wsty­du; pi­sanie jest rzeczą bar­dziej in­tymną od łóżka; przy­naj­mniej dla mnie. -Marek Hłasko
książki-war­to-pi­ć-tyl­ko-wte­dy-śli-przek­roczy ę-os­tatnią-gra­nicę-wsty­-pi­sanie-jest rzeczą-bar­dziej-in­tymną
Je­dyną rzeczą ja­kiej świat nig­dy nie będzie miał dość, jest przesada. -Salvador Dalí
je­dyną-rzeczą-ja­kiej-świat-nig­dy-nie będzie-miał-dość-jest przesada