Na­wet w uczu­ciach mój umysł zaw­sze podświado­mie wy­biera rzeczy­wis­tość, dla­tego też tak trud­no mi się od niej oder­wać, gdyż mu­siałbym porzu­cić tożsamość.


na­wet-w uczu­ciach-mój-umysł-zaw­sze-podświado­mie-wy­biera-rzeczy­wis­tość-dla­tego-też-tak-trud­no-mi ę-od niej-oder­wać-gdyż
myarczina­wetw uczu­ciachmójumysłzaw­szepodświado­miewy­bierarzeczy­wis­tośćdla­tegoteżtaktrud­nomi sięod niejoder­waćgdyżmu­siałbymporzu­cićtożsamośćna­wet w uczu­ciachw uczu­ciach mójmój umysłumysł zaw­szezaw­sze podświado­miepodświado­mie wy­bierawy­biera rzeczy­wis­tośćdla­tego teżteż taktak trud­notrud­no mi sięmi się od niejod niej oder­waćgdyż mu­siałbymmu­siałbym porzu­cićporzu­cić tożsamośćna­wet w uczu­ciach mójw uczu­ciach mój umysłmój umysł zaw­szeumysł zaw­sze podświado­miezaw­sze podświado­mie wy­bierapodświado­mie wy­biera rzeczy­wis­tośćdla­tego też takteż tak trud­notak trud­no mi siętrud­no mi się od niejmi się od niej oder­waćgdyż mu­siałbym porzu­cićmu­siałbym porzu­cić tożsamość

Trze­ba do­kony­wać wy­borów. Człowiek może mieć rację i może się my­lić, ale mu­si de­cydo­wać, wiedząc, że dob­ro i zło by­wają wca­le nieo­czy­wis­te, a cza­sem na­wet że wy­biera między dwo­ma rodza­jami zła, że nie ma żad­nej rac­ji. I zaw­sze, zaw­sze wy­biera sam.Rzeczy­wis­tość na ogół różni się od te­go, co się o niej mówi, a ty zaw­sze my­liłaś słowa z prawdą.Rzeczy­wis­tość nie zaw­sze jest tym, czym się wydaje.Dob­ro raz zło spotkało, Gdy zło na pus­ty­ni stało. Więc tak też powiada: Z zewnątrz i z per­spek­ty­wy cza­su łat­wo było kry­tyko­wać po fak­cie nasze działania, lecz w rzeczy­wis­tym świecie, w rzeczy­wis­tym cza­sie, de­cyz­je nie zaw­sze były łatwe.Rzeczy­wis­tość ma mało wspólne­go z prawdą. W mo­jej rzeczy­wis­tości miłość trze­ba szu­kać wytrwale, a prawdą jest, że mój zna­jomy zna­lazł ją do­piero gdy się poddał.