Na­wet włas­ny ból nie jest tak ciężki jak ból z kimś współod­czu­wany, ból za ko­goś, dla ko­goś, zwielok­rotniony przez wyobraźnię.


na­wet-włas­ny-ból-nie jest tak-ężki-jak ból-z kimś-współod­czu­wany-ból-za ko­goś-dla-ko­goś-zwielok­rotniony-przez
milan kunderana­wetwłas­nybólnie jest takciężkijak bólz kimśwspółod­czu­wanyza ko­gośdlako­gośzwielok­rotnionyprzezwyobraźnięna­wet włas­nywłas­ny bólból nie jest taknie jest tak ciężkiciężki jak bóljak ból z kimśz kimś współod­czu­wanyból za ko­gośdla ko­gośzwielok­rotniony przezprzez wyobraźnięna­wet włas­ny bólwłas­ny ból nie jest takból nie jest tak ciężkinie jest tak ciężki jak bólciężki jak ból z kimśjak ból z kimś współod­czu­wanyzwielok­rotniony przez wyobraźnięna­wet włas­ny ból nie jest takwłas­ny ból nie jest tak ciężkiból nie jest tak ciężki jak bólnie jest tak ciężki jak ból z kimściężki jak ból z kimś współod­czu­wanyna­wet włas­ny ból nie jest tak ciężkiwłas­ny ból nie jest tak ciężki jak bólból nie jest tak ciężki jak ból z kimśnie jest tak ciężki jak ból z kimś współod­czu­wany

Kiedy wychodzi do mo­jego do­mu , a ja wiem , że nie jest mój , zwie­rza mi się - czu­je ból .Kiedy go opuszcza - czu­je pus­tkę , ale gdy go nie widzę - czu­je i ból i pus­tkę ... - Mam nadzieje , że kiedyś mi przejdzie Dla ser­ca każdy ko­lej­ny ból jest pier­wszy, bo każdy ból jest in­ny. Każdy no­wy ból inaczej bo­li i chy­ba nie jest możli­we os­wo­jenie bólu. Możli­we jest os­wo­jenie się z doświad­cze­niem bólu, ale nie z sa­mym bólem… Naiw­nie miała nadzieję, że które­goś dnia ból zelżeje, nie wiedząc, że będzie jej ciążył na no­we i od­mien­ne spo­soby przez resztę życia.Pamiętaj: Ból dyscypliny jest mniejszy niż ból żalu.Gdy leczysz ra­ny, ból jest le­kar­stwem na ból.Stra­cić ko­goś kocha­nego to zmienić swo­je życie na zaw­sze. Nie przeżyjesz te­go, bo