Na­wet ze słów sza­lone­go mądry coś wyb­rać zdoła.


na­wet-ze słów-sza­lone­go-mądry-coś-wyb­rać-zdoła
sy-ma cienna­wetze słówsza­lone­gomądrycośwyb­raćzdołana­wet ze słówze słów sza­lone­gosza­lone­go mądrymądry coścoś wyb­raćwyb­rać zdołana­wet ze słów sza­lone­goze słów sza­lone­go mądrysza­lone­go mądry cośmądry coś wyb­raćcoś wyb­rać zdołana­wet ze słów sza­lone­go mądryze słów sza­lone­go mądry cośsza­lone­go mądry coś wyb­raćmądry coś wyb­rać zdołana­wet ze słów sza­lone­go mądry cośze słów sza­lone­go mądry coś wyb­raćsza­lone­go mądry coś wyb­rać zdoła

Lu­bię, kiedy piękni ludzie mają coś do po­wie­dze­nia. To znaczy coś in­te­resujące­go, coś, co pot­ra­fi za­fas­cy­nować. Nie chodzi mi o tych, którzy sza­fują olśniewający­mi, aniel­ski­mi zbit­ka­mi słów. Na świecie jest wiele elok­wen­tnych bałwanów. Dob­ra sko­rupa z cieka­wym wnętrzem to coś niezwykłego.Pa­miętam każdą wspólnie spędzoną chwilę. A w każdej było coś wspa­niałego. Nie pot­ra­fię wyb­rać żad­nej z nich i po­wie­dzieć: ta znaczyła więcej niż pozostałe.Tyl­ko człowiek pot­ra­fi wznieść się po­nad pra­wa przy­rody, może oder­wać się od kon­kret­ności życia, może wyb­rać na­wet własną śmierć.Sza­lonym być Sza­leńco­wi w życiu łatwiej. Sza­lone­mu więcej wypada. Być sza­lonym pozytywnie!!! Gdy­bym miał wyb­rać tyl­ko jedną sen­ten­cje... na ko­niec swo­jego głupiego życia, wyb­rałbym tą: Żyj tak aby pływa­jac w szam­bie, nie ub­rudzić się.za­pom­niałam już jak się maluje słów opuszka­mi pejzaże wyb­lakły wersów warkocze jak two­je sier­pniowe zdjęcie i tyl­ko czasem przez moment gdy pat­rzę twoimi oczami wszys­tko sta­je się jasne a moż(rz)e na­wet jasnoniebieskie