Na­zywam się Zagadka. Po­kusisz się o rozwiązanie? Nie mar­nuj sam czasu. Po­mar­nujmy go razem.  


na­zywam ę-zagadka-po­kusisz ę-o rozwiązanie-nie-mar­nuj-sam-czasu-po­mar­nujmy-go razem- 
papużkana­zywam sięzagadkapo­kusisz sięo rozwiązanieniemar­nujsamczasupo­mar­nujmygo razem na­zywam się zagadkapo­kusisz się o rozwiązanienie mar­nujmar­nuj samsam czasupo­mar­nujmy go razemnie mar­nuj sammar­nuj sam czasunie mar­nuj sam czasu

Jeśli byłam dla ciebie kimś ważnym, nie mar­twię się - nasze dro­gi powtórnie się skrzyżują. Jeśli ci na mnie nie za­leżało, nie mar­twię się – poz­wo­liłam so­bie nie tra­cić na ciebie czasu.Mar­twię się o NIEGO, codzien­nie myślę o NIM. Gdy GO nie widzę zas­ta­nawiam się czy nic się nie stało... A ON .... pew­nie na­wet o tym nie wiem. Nie do­myśla się nicze­go, żyje włas­nym życiem. A może.... ...może ON też o mnie myśli i mar­twi się??? Sto­lica na Marsie Gdy­by Sa­wa nie za­kochała się w Warsie To może Sto­lica byłaby na Mar­sie Ja­ko pier­wsza, więc szkoda Bo te­raz na Mar­sa mo­da -  Tak ględził za­wis­tny Kra­kus w warsie.Miłość - naj­bar­dziej poetyc­ka for­ma mar­no­wania czasu.I mar­sze woj­sko­we, i mar­sze we­sel­ne pro­wadzą do walki.Wy­zywam Cię, byś chciał spros­tać wiz­ji przyszłości, która i To­bie się podoba Wy­zywam Cię! byś był w pos­ta­nowieniu mocny bo os­tatnie w moim słow­ni­ku znaczy po pros­tu ostatnie Wy­zywam Cię, i sta­wiam wy­maga­nia - a sta­wiam je bo Cię kocham Wy­zywam Cię.... bo ciężko mi jest ser­ce okłamać a z Ciebie zrezygnować...