Nałóg trak­to­wany po­ważnie, prak­ty­kowa­ny z całą świado­mością i me­todą, kry­je w so­bie wiele nie dających się zap­rzeczyć przyjemności! 


nałóg-trak­to­wany-po­ważnie-prak­ty­kowa­ny-z całą-świado­mośą-i me­todą-kry­-w so­bie-wiele-nie dających ę-zap­rzeczyć
michał choromańskinałógtrak­to­wanypo­ważnieprak­ty­kowa­nyz całąświado­mościąi me­todąkry­jew so­biewielenie dających sięzap­rzeczyćprzyjemności nałóg trak­to­wanytrak­to­wany po­ważnieprak­ty­kowa­ny z całąz całą świado­mościąświado­mością i me­todąkry­je w so­biew so­bie wielewiele nie dających sięnie dających się zap­rzeczyćnałóg trak­to­wany po­ważnieprak­ty­kowa­ny z całą świado­mościąz całą świado­mością i me­todąkry­je w so­bie wielew so­bie wiele nie dających sięwiele nie dających się zap­rzeczyćprak­ty­kowa­ny z całą świado­mością i me­todąkry­je w so­bie wiele nie dających sięw so­bie wiele nie dających się zap­rzeczyćkry­je w so­bie wiele nie dających się zap­rzeczyć

Nałóg traktowany poważnie, praktykowany z całą świadomością i metodą, kryje w sobie wiele nie dających się zaprzeczyć przyjemności! -Michał Choromański
nałóg-traktowany-poważnie-praktykowany-z-całą-świadomośą-i-metodą-kryje-w-sobie-wiele-nie-dających-ę-zaprzeczyć-przyjemnoś
Świado­mość życia wiąże się ze świado­mością śmierci. -Antoni Kępiński
Świado­mość-życia-wiąże ę-ze świado­mośą-śmierci
Obaj sy­cili się świado­mością, że nie wiedzą o wiele więcej od nor­malnych ludzi, którzy nie mieli pojęcia je­dynie o spra­wach zwyczajnych  -Terry Pratchett
obaj-sy­cili ę-świado­mośą-że nie wiedzą-o wiele-więcej-od nor­malnych-ludzi-którzy-nie mieli-pojęcia-­dynie-o spra­wach