Na świecie jest tak wiele głodujących, że Bóg może dotrzeć do nich jedynie w postaci chleba.


na-świecie-jest-tak-wiele-głodujących-że-bóg-może-dotrzeć-do-nich-jedynie-w-postaci-chleba
mahatma gandhinaświeciejesttakwieległodującychżebógmożedotrzećdonichjedyniepostacichlebana świecieświecie jestjest taktak wielewiele głodującychże bógbóg możemoże dotrzećdotrzeć dodo nichnich jedyniejedynie ww postacipostaci chlebana świecie jestświecie jest takjest tak wieletak wiele głodującychże bóg możebóg może dotrzećmoże dotrzeć dodotrzeć do nichdo nich jedynienich jedynie wjedynie w postaciw postaci chlebana świecie jest takświecie jest tak wielejest tak wiele głodującychże bóg może dotrzećbóg może dotrzeć domoże dotrzeć do nichdotrzeć do nich jedyniedo nich jedynie wnich jedynie w postacijedynie w postaci chlebana świecie jest tak wieleświecie jest tak wiele głodującychże bóg może dotrzeć dobóg może dotrzeć do nichmoże dotrzeć do nich jedyniedotrzeć do nich jedynie wdo nich jedynie w postacinich jedynie w postaci chleba

Grzech jest jedynym nieszczęściem na świecie i on jedynie może słusznie zasmucić człowieka.Miłość nie tylko jest mostem, który pozwala dotrzeć nam do innych. To także most, po którym możemy dotrzeć do nas samych.Gdyby wszyscy politycy mówili jedynie o sprawach, na których się znają, byłoby o wiele ciszej na świecie.Wolność polityczna istnieje jedynie w rządach umiarkowanych. Ale nie zawsze jest ona w państwach umiarkowanych. Jest w nich jedynie wówczas, kiedy się nie nadużywa władzy. Ale wiekuiste doświadczenie uczy, iż wszelki człowiek, który posiada władzę, skłonny jest jej nadużyć; posuwa się tak daleko aż napotka granice.Jedynie prawda jest i może być fundamentem szczęścia tak poszczególnych ludzi jak i całej ludzkości.Może Bóg, może morze Może człowiek lub ener­gii złoże Może atom i reakcja Może blichtr i podła akcja Może półbóg z rąk ot­chłani Może potwór z ko­pyta­mi Może nic... WszechŚwiat stworzon jest z niczego Nic jest by­tem nic jest niczem Nic jest mną i moim życiem Wszys­tko to nic I nic w tym złego Nic to ja i mo­je ego