Na świecie nigdy nie zapanuje trwały i niewzruszony pokój, jeśli ludzie będą się bić, żeby mieć co jeść?


na-świecie-nigdy-nie-zapanuje-trwały-i-niewzruszony-pokój-śli-ludzie-będą-ę-bić-żeby-mieć-co-ść
anonimnaświecienigdyniezapanujetrwałyniewzruszonypokójjeśliludziebędąsiębićżebymiećcojeśćna świecieświecie nigdynigdy nienie zapanujezapanuje trwałytrwały ii niewzruszonyniewzruszony pokójjeśli ludzieludzie będąbędą sięsię bićżeby miećmieć coco jeśćna świecie nigdyświecie nigdy nienigdy nie zapanujenie zapanuje trwałyzapanuje trwały itrwały i niewzruszonyi niewzruszony pokójjeśli ludzie będąludzie będą siębędą się bićżeby mieć comieć co jeśćna świecie nigdy nieświecie nigdy nie zapanujenigdy nie zapanuje trwałynie zapanuje trwały izapanuje trwały i niewzruszonytrwały i niewzruszony pokójjeśli ludzie będą sięludzie będą się bićżeby mieć co jeśćna świecie nigdy nie zapanujeświecie nigdy nie zapanuje trwałynigdy nie zapanuje trwały inie zapanuje trwały i niewzruszonyzapanuje trwały i niewzruszony pokójjeśli ludzie będą się bić

Sama broń nie wystarcza, by utrzymać w świecie pokój. Najważniejsi są ludzie. -John Fitzgerald Kennedy
sama-broń-nie-wystarcza-by-utrzymać-w-świecie-pokój-najważniejsi-są-ludzie
Człowiek powinien jeść po to, żeby żyć, nie żyć po to, żeby jeść. -Molier
człowiek-powinien-ść-po-to-żeby-żyć-nie-żyć-po-to-żeby-ść
Przyjaźnie, które się rozpoczęły na tym świecie, zostaną uniesione w górę i nigdy już nie będą zerwane. -Franciszek Salezy Św
przyjaźnie-które-ę-rozpoczęły-na-tym-świecie-zostaną-uniesione-w-górę-i-nigdy-już-nie-będą-zerwane
Kiedy ludzie się kochają, wszys­tko będą ro­bić z miłości. Te naj­większe podłości też. -Gabriel Laub
kiedy-ludzie ę-kochają-wszys­tko-będą-ro­bić-z miłoś-te naj­większe-podłoś-też