Na cóż zda się wysoka stopa, kiedy but jest zbyt ciasny.


na-cóż-zda-ę-wysoka-stopa-kiedy-but-jest-zbyt-ciasny
krystyna sylwestrzaknacóżzdasięwysokastopakiedybutjestzbytciasnyna cóżcóż zdazda sięsię wysokawysoka stopakiedy butbut jestjest zbytzbyt ciasnyna cóż zdacóż zda sięzda się wysokasię wysoka stopakiedy but jestbut jest zbytjest zbyt ciasnyna cóż zda sięcóż zda się wysokazda się wysoka stopakiedy but jest zbytbut jest zbyt ciasnyna cóż zda się wysokacóż zda się wysoka stopakiedy but jest zbyt ciasny

Zbyt ciasny sweter zapiera dech mężczyźnie, zwłaszcza jeśli nosi go kobieta.Cóż war­te jest włas­ne zda­nie, gdy nie ma z kim słowa zamienić.Jest ta­ka chwi­la... ta­ki mo­ment, kiedy zda­jesz so­bie sprawę z te­go, że to wszys­tko się kiedyś skończy.Cza­sem ot­wieram się przed nią zbyt bardzo bo wierzę, że jeśli kochać to tak trzeba i zwie­rzam się zbyt szybko z siebie zbyt na­miętnie ją dotykam i chłonę… błądzę pal­ca­mi po jej ciele by­wa też że staję się dla niej dreszczem lecz zawsze kiedy ją proszę… zostań… szep­tem odpowiada kocha­ny… pocze­kaj­my jeszcze… Kiedy mężczyzna myśli o kobiecie, że nic nie jest dla niej zbyt piękne i nic zbyt dobre, ofiarowuje jej siebie.Cza­sem na człowieka spad­nie zbyt wiele treści, aż mu się w zda­niu nie mieści.