Na chwilę zat­rzy­mam się w Twoich źrenicach w bez­ruchu Nieba gra­natem oblana Na chwilę utonę w za­pachu pieszczot dry­fując w la­biryn­cie ramion Na chwilę dot­knę ser­ca drżenie otu­lając się je­go ciepłem Na chwilę za­mykam oczy czuję przychodzisz z wiat­rem roz­le­wasz się melodią i wiem że jesteś 13.06.2016 Malusia_035  


na-chwilę-zat­rzy­mam ę-w twoich-źrenicach-w-bez­ruchu-nieba-gra­natem-oblana-na-chwilę-utonę-w za­pachu-pieszczot-dry­fując
malusia_035nachwilęzat­rzy­mam sięw twoichźrenicachbez­ruchuniebagra­natemoblanautonęw za­pachupieszczotdry­fującw la­biryn­cieramiondot­knęser­cadrżenieotu­lając sięje­gociepłemza­mykamoczyczujęprzychodziszz wiat­remroz­le­wasz sięmelodiąwiemże jesteś13062016malusia035 na chwilęchwilę zat­rzy­mam sięzat­rzy­mam się w twoichw twoich źrenicachźrenicach ww bez­ruchubez­ruchu niebanieba gra­natemgra­natem oblanaoblana nana chwilęchwilę utonęutonę w za­pachuw za­pachu pieszczotpieszczot dry­fującdry­fując w la­biryn­ciew la­biryn­cie ramionramion nana chwilęchwilę dot­knędot­knę ser­caser­ca drżeniedrżenie otu­lając sięotu­lając się je­goje­go ciepłemciepłem nana chwilęchwilę za­mykamza­mykam oczyoczy czujęczuję przychodziszprzychodzisz z wiat­remz wiat­rem roz­le­wasz sięroz­le­wasz się melodiąmelodią ii wiemwiem że jesteśmalusia_035  na chwilę zat­rzy­mam sięchwilę zat­rzy­mam się w twoichzat­rzy­mam się w twoich źrenicachw twoich źrenicach wźrenicach w bez­ruchuw bez­ruchu niebabez­ruchu nieba gra­natemnieba gra­natem oblanagra­natem oblana naoblana na chwilęna chwilę utonęchwilę utonę w za­pachuutonę w za­pachu pieszczotw za­pachu pieszczot dry­fującpieszczot dry­fując w la­biryn­ciedry­fując w la­biryn­cie ramionw la­biryn­cie ramion naramion na chwilęna chwilę dot­knęchwilę dot­knę ser­cadot­knę ser­ca drżenieser­ca drżenie otu­lając siędrżenie otu­lając się je­gootu­lając się je­go ciepłemje­go ciepłem naciepłem na chwilęna chwilę za­mykamchwilę za­mykam oczyza­mykam oczy czujęoczy czuję przychodziszczuję przychodzisz z wiat­remprzychodzisz z wiat­rem roz­le­wasz sięz wiat­rem roz­le­wasz się melodiąroz­le­wasz się melodią imelodią i wiemi wiem że jesteś

Czekam... Pełna emoc­ji i eufo­rii Dziś zno­wu cię poczuję... Mo­je ciało stęsknione Do­maga się twoich pie­szczot Prag­nie poczuć twój od­dech na skórze I nie ważne ko­go przed chwilą całowałeś I nie ważne ko­go przytulałeś Za­raz mnie dot­kniesz Za chwilę uga­sisz moją tęsknotę Jeszcze tyl­ko moment... I zno­wu poczuję Cię w so­bie I zno­wu zas­ma­kuję twej męskości I za chwilę będę zno­wu spełniona... Czekam... A czas ze mnie drwi...Są takie chwile, kiedy potrzebuję powiedzieć komuś o moich obawach; chwile, kiedy potrzebuję kogoś, z kim mogłabym podzielić się sekretem; chwile, kiedy potrzebuję kogoś, kto razem ze mną będzie się cieszyć z moich osiągnięć. W takich chwilach taką osobą jest mój przyjaciel.Bądź wdzięczny za dobre chwile i z wdziękiem przyjmuj chwile próby.Za­mykam oczy... marzę... Właśnie wte­dy, choć na chwilę jes­tem obok Ciebie.Nie ma nic piękniejszego niż chwile przed podróżą, chwile, gdy jutrzejszy horyzont przychodzi nas odwiedzić i dać nam swoje obietnice.Zdu­miewające, jak kap­ryśny pot­ra­fi być czas. Niecier­pli­wi się i pędzi, kiedy chciałbyś każdą chwilę zat­rzy­mać na zaw­sze, a roz­ciąga się złośli­wie, gdy nie po­zos­ta­je nic prócz czekania.