Na cudze błędy patrzymy jak na cudze żony. Mamy z nich dużo więcej radości niż z własnych.


na-cudze-błędy-patrzymy-jak-na-cudze-żony-mamy-z-nich-żo-więcej-radoś-ż-z-własnych
charles chaplinnacudzebłędypatrzymyjaknażonymamynichdużowięcejradościniżwłasnychna cudzecudze błędybłędy patrzymypatrzymy jakjak nana cudzecudze żonymamy zz nichnich dużodużo więcejwięcej radościradości niżz własnychna cudze błędycudze błędy patrzymybłędy patrzymy jakpatrzymy jak najak na cudzena cudze żonymamy z nichz nich dużonich dużo więcejdużo więcej radościwięcej radości niżradości niż zniż z własnychna cudze błędy patrzymycudze błędy patrzymy jakbłędy patrzymy jak napatrzymy jak na cudzejak na cudze żonymamy z nich dużoz nich dużo więcejnich dużo więcej radościdużo więcej radości niżwięcej radości niż zradości niż z własnychna cudze błędy patrzymy jakcudze błędy patrzymy jak nabłędy patrzymy jak na cudzepatrzymy jak na cudze żonymamy z nich dużo więcejz nich dużo więcej radościnich dużo więcej radości niżdużo więcej radości niż zwięcej radości niż z własnych

Na cudze błędy patrzymy jak na cudze żony. Mamy z nich dużo więcej radości niż ze swoich własnych.Cudze błędy mamy przed oczyma, własne za plecami.Lepiej kontrolować błędy swoje niż cudze.Le­piej kon­tro­lować swo­je błędy niż cudze.Jak mogę czy­tać cudze myśli, sko­ro cza­sem nie pot­ra­fię so­bie przy­pom­nieć na­wet własnych...Niekoniecznie musimy usuwać cudze zbrodnie przy pomocy własnych.