Na czym właściwie polega niezadowolenie? Jest ciepło, a mimo to trzęsie cię. Jesteś najedzony, a mimo to głód ci doskwiera. Jesteś kochany, a mimo to szukasz nowych wrażeń. A wszystko to wynika z prostego faktu, że istnieje czas, ten cholerny Czas. Koniec życia nie wydaje się taki odległy, widzisz go wyraźnie niczym linię namalowaną na mecie. Bez przerwy zadajesz sobie pytania:


na-czym-właściwie-polega-niezadowolenie-jest-ciepło-a-mimo-to-trzęsie-ę-jesteś-najedzony-a-mimo-to-głód-doskwiera-jesteś-kochany-a-mimo-to
john steinbecknaczymwłaściwiepoleganiezadowoleniejestciepłomimototrzęsiecięjesteśnajedzonygłóddoskwierakochanyszukasznowychwrażeńwszystkowynikaprostegofaktużeistniejeczastencholernyczaskoniecżycianiewydajesiętakiodległywidziszgowyraźnieniczymlinięnamalowanąnameciebezprzerwyzadajeszsobiepytaniaczyjużzrobiłemwystarczającokochałemzjadłemtocobyłodozjedzeniawszystkomówinajwiększymprzekleństwieczłowiekamożeteżstanowijegonieprzemijającąchwałęjakieznaczeniemiałomojedotychczasoweżyciejeszczeonoznaczyćczasiektórymipozostałdochodzimyzatrutegoprzewrotnościąsednazapisałemwielkiejksiędzelosucojestemwartjestpróżnośćaniambicjana czymczym właściwiewłaściwie polegapolega niezadowoleniejest ciepłotrzęsie cięjesteś najedzonygłód cici doskwierajesteś kochanyszukasz nowychnowych wrażeńwynika zz prostegoprostego faktuże istniejeistnieje czasten cholernycholerny czaskoniec życiażycia nienie wydajewydaje sięsię takitaki odległywidzisz gogo wyraźniewyraźnie niczymniczym linięlinię namalowanąnamalowaną nana meciebez przerwyprzerwy zadajeszzadajesz sobiesobie pytaniaczy wszystkowszystko jużczy wystarczającoczy zjadłemco byłobyło domówi oo największymnajwiększym przekleństwieprzekleństwie człowiekamoże teżteż stanowistanowi jegojego nieprzemijającąnieprzemijającą chwałęjakie znaczenieznaczenie miałomiało mojemoje dotychczasowedotychczasowe życieżycie ii coco jeszczejeszcze możemoże onoono znaczyćznaczyć ww czasiektóry midochodzimy tutu dodo zatrutegozatrutego przewrotnościąprzewrotnością sednasedna pytaniaczy zapisałemzapisałem sięw wielkiejwielkiej księdzeksiędze losuco jestemi nienie jestpróżność aniani ambicjana czym właściwieczym właściwie polegawłaściwie polega niezadowoleniemimo to trzęsiemimo to głódgłód ci doskwieramimo to szukaszszukasz nowych wrażeńwszystko to wynikawynika z prostegoz prostego faktuże istnieje czasten cholerny czaskoniec życia nieżycia nie wydajenie wydaje sięwydaje się takisię taki odległywidzisz go wyraźniego wyraźnie niczymwyraźnie niczym linięniczym linię namalowanąlinię namalowaną nanamalowaną na meciebez przerwy zadajeszprzerwy zadajesz sobiezadajesz sobie pytaniaczy wszystko jużco było dowszystko to mówimówi o największymo największym przekleństwienajwiększym przekleństwie człowiekaa może teżmoże też stanowiteż stanowi jegostanowi jego nieprzemijającąjego nieprzemijającą chwałęjakie znaczenie miałoznaczenie miało mojemiało moje dotychczasowemoje dotychczasowe życiedotychczasowe życie iżycie i coi co jeszczeco jeszcze możejeszcze może onomoże ono znaczyćono znaczyć wznaczyć w czasiedochodzimy tu dotu do zatrutegodo zatrutego przewrotnościązatrutego przewrotnością sednaprzewrotnością sedna pytaniaczy zapisałem sięzapisałem się wsię w wielkiejw wielkiej księdzewielkiej księdze losui nie jestjest to próżnośćpróżność ani ambicja

Bo ja lu­bię być na­zywaną przez Ciebie Nasze działanie w codziennym życiu jest w ogromnym stopniu regulowane przez to, co w psychoanalizie nazywa się fetyszystycznym wyparciem: Je sais, mais quand meme, czyli: Wiem, ale mimo wszystko. Jesteśmy w stanie wyobrazić sobie katastrofalne konsekwencje własnego postępowania, ale mimo to zakładamy, że sprawy jakoś się ułożą. Jest absolutnie kluczową sprawą, aby zanalizować ten fenomen [...]Dobrze znam uczucie człowieka, który do ostatka swych sił błagał o coś, lecz to coś nie zostało mu przyznane: nie ma w nim wtedy nawet goryczy, jest po prostu pustka. Wydaje mu się, że wszystko jest mu obojętne: zło czy dobro; cokolwiek ma się stać, pragnie, aby się wreszcie stało, byle tylko prędzej, byle się już skończył czas wyczekiwania...Bez względu na to czy usiłowania nasze będą lub nie uwieńczone skutkiem, powinniśmy tak żyć, abyśmy u kresu życia mogli sobie powiedzieć: Wszystko się sprowadza do pytania, czy państwo zechce nareszcie zrozumieć, że naród żyje w rzeczywistości wspaniałym życiem tylko wtedy, gdy ma intensywne życie urojone.Partie polityczne nie stawiają dziś sobie pytania, czy ich program jest rozsądny, lecz czy jest atrakcyjny.