Na czynienie dobra zawsze mało czasu, na naprawianie zła - jeszcze mniej.


na-czynienie-dobra-zawsze-ło-czasu-na-naprawianie-zła-jeszcze-mniej
władysław grzeszczyknaczynieniedobrazawszemałoczasunanaprawianiezłajeszczemniejna czynienieczynienie dobradobra zawszezawsze małomało czasuna naprawianienaprawianie złazłajeszczejeszcze mniejna czynienie dobraczynienie dobra zawszedobra zawsze małozawsze mało czasuna naprawianie złanaprawianie złajeszcze mniejna czynienie dobra zawszeczynienie dobra zawsze małodobra zawsze mało czasuna naprawianie złana czynienie dobra zawsze małoczynienie dobra zawsze mało czasu

Cokolwiek jest zrobione w miłości, zawsze przekracza ramy dobra i zła. -Friedrich Nietzsche
cokolwiek-jest-zrobione-w-miłoś-zawsze-przekracza-ramy-dobra-i-zła
Celem naszych czynów powinno być czynienie dobra. -Platon
celem-naszych-czynów-powinno-być-czynienie-dobra
Jam już widziała tyle zła, które wypłynęło z dobra – takiego zła, z którym walczyć nie wolno – bo z niego daleko gdzieś – znowu wypłynie dobro... -Zofia Nałkowska
jam-już-widziała-tyle-zła-które-wypłynęło-z-dobra-takiego-zła-z-którym-walczyć-nie-wolno-bo-z-niego-daleko-gdzieś-znowu-wypłynie
Gdy całe życie poświęciło się na szukanie prawdy, spostrzega się, że lepiej by było użyć je na czynienie dobra.... -Henri Bergson
gdy-całe-życie-poświęło-ę-na-szukanie-prawdy-spostrzega-ę-że-lepiej-by-było-użyć-na-czynienie-dobra