Na dziesięć osób, które przychodzą prosić mnie o pomoc, wolę być oszukany przez dziewięciu, aniżeli - odesłać z pustymi rękami jednego człowieka będącego rzeczywiście w potrzebie.


na-dziesięć-osób-które-przychodzą-prosić-mnie-o-pomoc-wolę-być-oszukany-przez-dziewięciu-aniżeli-odesłać-z-pustymi-rękami-jednego
jan xxiiinadziesięćosóbktóreprzychodząprosićmniepomocwolębyćoszukanyprzezdziewięciuaniżeliodesłaćpustymirękamijednegoczłowiekabędącegorzeczywiściepotrzebiena dziesięćdziesięć osóbktóre przychodząprzychodzą prosićprosić mniemnie oo pomocwolę byćbyć oszukanyoszukany przezprzez dziewięciuaniżeliodesłaćodesłać zz pustymipustymi rękamirękami jednegojednego człowiekaczłowieka będącegobędącego rzeczywiścierzeczywiście ww potrzebiena dziesięć osóbktóre przychodzą prosićprzychodzą prosić mnieprosić mnie omnie o pomocwolę być oszukanybyć oszukany przezoszukany przez dziewięciuodesłać zodesłać z pustymiz pustymi rękamipustymi rękami jednegorękami jednego człowiekajednego człowieka będącegoczłowieka będącego rzeczywiściebędącego rzeczywiście wrzeczywiście w potrzebie

Kiedy upadniesz nie wstawaj z pustymi rękami.Pokazuje, że może być oszukany, kto się łatwo stracha, aby nie był oszukany.Samotność to taki interes, do którego nie można przystępować z pustymi rękami.Kobiety noszą swoje twarze w torebkach, mężczyźni chodzą z pustymi rękami.Cynicy mają rację w dziewięciu przypadkach na dziesięć.Prośba o radę to w dziewięciu przypadkach na dziesięć domaganie się pochlebstwa.