Na gra­nicy zmysłów Gdy us­ta ust szukają Prosząc o pocałunek Błogości się oddają Słod­kie zniewolenie Od­dech powstrzymuje Jest niczym jak narkotyk Fi­nezją nam smakuje W czułym dotyku De­likat­nym miłym Us­ta ust spragnione Rozsądek utraciły Ma­leńki tatuaż Jak od­bi­cie w lustrach Bo po pocałunku Smak zos­tał na us­tach ...


na-gra­nicy-zmysłów-gdy-us­-ust-szukają-prosząc-o pocałunek-błogoś ę-oddają-słod­kie-zniewolenie-od­dech-powstrzymuje-jest-niczym
misiek45nagra­nicyzmysłówgdyus­taustszukająprosząco pocałunekbłogości sięoddająsłod­kiezniewolenieod­dechpowstrzymujejestniczymjak narkotykfi­nezjąnamsmakujeczułymdotykude­likat­nymmiłymus­taspragnionerozsądekutraciłyma­leńkitatuażjakod­bi­ciew lustrachbopo pocałunkusmakzos­tałna us­tachna gra­nicygra­nicy zmysłówzmysłów gdygdy us­taus­ta ustust szukająszukają proszącprosząc o pocałuneko pocałunek błogości siębłogości się oddająoddają słod­kiesłod­kie zniewoleniezniewolenie od­dechod­dech powstrzymujepowstrzymuje jestjest niczymniczym jak narkotykjak narkotyk fi­nezjąfi­nezją namnam smakujesmakuje ww czułymczułym dotykudotyku de­likat­nymde­likat­nym miłymmiłym us­taus­ta ustust spragnionespragnione rozsądekrozsądek utraciłyutraciły ma­leńkima­leńki tatuażtatuaż jakjak od­bi­cieod­bi­cie w lustrachw lustrach bobo po pocałunkupo pocałunku smaksmak zos­tałzos­tał na us­tachna us­tachna gra­nicy zmysłówgra­nicy zmysłów gdyzmysłów gdy us­tagdy us­ta ustus­ta ust szukająust szukają proszącszukają prosząc o pocałunekprosząc o pocałunek błogości sięo pocałunek błogości się oddająbłogości się oddają słod­kieoddają słod­kie zniewoleniesłod­kie zniewolenie od­dechzniewolenie od­dech powstrzymujeod­dech powstrzymuje jestpowstrzymuje jest niczymjest niczym jak narkotykniczym jak narkotyk fi­nezjąjak narkotyk fi­nezją namfi­nezją nam smakujenam smakuje wsmakuje w czułymw czułym dotykuczułym dotyku de­likat­nymdotyku de­likat­nym miłymde­likat­nym miłym us­tamiłym us­ta ustus­ta ust spragnioneust spragnione rozsądekspragnione rozsądek utraciłyrozsądek utraciły ma­leńkiutraciły ma­leńki tatuażma­leńki tatuaż jaktatuaż jak od­bi­ciejak od­bi­cie w lustrachod­bi­cie w lustrach bow lustrach bo po pocałunkubo po pocałunku smakpo pocałunku smak zos­tałsmak zos­tał na us­tachzos­tał na us­tach

Tak długo, jak masz na swoich us­tach smak moich ust, mam powód, by do Ciebie wracać..Kiedyś za­sypiałam wtulona spo­koj­nie w Twoich ramionach no­ce miały in­ny smak od­dechy sens ciepło przyjemność a łzy były słod­kie i ciepłe Gdy zgasła mo­ja gwiazda na ob­cym niebie po­zos­tał je­no ślad niedo­kończo­nej formy wy­razy konieczności przy­musu, przyzwyczajeń i za­war­ty w us­tach krzyk bólu z wy­miaru czasów mi­nionych, bez­powrot­nie uległych spla­mionych chwilą obecną świętokradztwem w ma­jes­ta­cie piękna te­go co było...bied­ro­neczki palców w krop­kach ciała wpółprzy­tom­ne pachną tak jak two­je żądze i aż dzi­wisz się jak są słod­kie trus­kawki moich ust Do­tykając de­likat­nie Niczym wiatr Co pieści na­gie ciała Opuszka­mi zmysłów płonących, jak świece Odurzasz za­pachem kwitnącej winorośli Zmysły bie­rzesz w niewolę nałogu Roz­grze­wasz lu­bieżnie ,usy­piasz rozsądek Zbędne ha­mul­ce zos­ta­wisz na progu Wta­piam się w Ciebie zachłan­nością swoją Sple­cione ciała w różanej pościeli Na­miętność niesiona rozkoszą W chwi­li, gdy spa­dasz sza­lonym spełnieniem… Mrugnęła powieka błysk oczu, czer­wień ust w ser­cu zos­tał kadr Musnęły dłonie, krótki styk, is­kra, spięcie po­jawiło się napięcie Krótkie dwa słowa, z ust do uszu, a wciąż brzmią nag­rało się w sercu, a może to tyl­ko echo ? Smak ust Smak słod­kiej gruszki Sok ściekające po ustach Dot­knę ich palcami Po­całuję namiętnie Te od­bi­te od taf­li szy­by z naprzeciwka Tańczy po two­jej twarzy Pal­ce do­tykają ust Sma­kuję sok Do­tykam war­ga­mi pale Za­mykam oczy Podchodzisz Całujesz To ja miałem to zro­bić Wstydzę się swoich myśli Ot­wieram jed­nak oczy i pat­rzę odważnie Sma­kuje te­raz ciebie Władysław An­drzej Bobrzycki