Na jakiej podstawie chcecie zarzucić naturze, że z powodu podeszłego wieku wpadła w uwiąd starczy i zapomniała o wytwarzaniu umysłów spekulatywnych, będąc tylko w stanie wydawać na świat ludzi stających się niewolnikami Arystotelesa, którzy muszą myśleć jego mózgiem i poznawać jego zmysłami?


na-jakiej-podstawie-chcecie-zarzucić-naturze-że-z-powodu-podeszłego-wieku-wpadła-w-uwiąd-starczy-i-zapomniała-o-wytwarzaniu-umysłów
galileusznajakiejpodstawiechceciezarzucićnaturzeżepowodupodeszłegowiekuwpadłauwiądstarczyzapomniaławytwarzaniuumysłówspekulatywnychbędąctylkostaniewydawaćnaświatludzistającychsięniewolnikamiarystotelesaktórzymusząmyślećjegomózgiempoznawaćzmysłamina jakiejjakiej podstawiepodstawie chceciechcecie zarzucićzarzucić naturzez powodupowodu podeszłegopodeszłego wiekuwieku wpadławpadła ww uwiąduwiąd starczystarczy ii zapomniałazapomniała oo wytwarzaniuwytwarzaniu umysłówumysłów spekulatywnychbędąc tylkotylko ww staniestanie wydawaćwydawać nana światświat ludziludzi stającychstających sięsię niewolnikaminiewolnikami arystotelesaktórzy musząmuszą myślećmyśleć jegojego mózgiemmózgiem ii poznawaćpoznawać jegojego zmysłamina jakiej podstawiejakiej podstawie chceciepodstawie chcecie zarzucićchcecie zarzucić naturzeże z powoduz powodu podeszłegopowodu podeszłego wiekupodeszłego wieku wpadławieku wpadła wwpadła w uwiądw uwiąd starczyuwiąd starczy istarczy i zapomniałai zapomniała ozapomniała o wytwarzaniuo wytwarzaniu umysłówwytwarzaniu umysłów spekulatywnychbędąc tylko wtylko w staniew stanie wydawaćstanie wydawać nawydawać na światna świat ludziświat ludzi stającychludzi stających sięstających się niewolnikamisię niewolnikami arystotelesaktórzy muszą myślećmuszą myśleć jegomyśleć jego mózgiemjego mózgiem imózgiem i poznawaći poznawać jegopoznawać jego zmysłami

Ci, którzy są wystarczająco szaleni, by myśleć, że są w stanie zmienić świat, są tymi, którzy go zmieniają.Ci, którzy są wystarczająco szaleni, by myśleć, że są w stanie zmienić świat, są tymi, którzy go zmieniająCzłowiek, który w wieku 50 lat pos­trze­ga świat tak sa­mo jak w wieku 20, zmar­no­wał 30 lat swo­jego życia.Jako jawna, realna obecność Pana objawia się tylko w oddzieleniu od jego ciała i od jego [krwi]. Pan jest realnie obecny tylko pod postacią swojej śmierci.Tylko ten, kto płynie pod prąd, jest w stanie ocenić jego siłę.Żylibyśmy właściwie, prawdziwie i w wolności, gdybyśmy w każdej godzinie, a nawet w każdej chwili żyli przed Bogiem ze świadomością Jego obecności. Świat i wszystkie jego przyjemności przemijają ze swoją zmysłowością i fałszywymi wielkościami, a zostaje tylko to, co jest z Boga.