Na nic się zda twierdzić, że wszyscy ludzie rodzą się wolni, jeśli się zaprzecza, że rodzą się dobrzy. Zagwarantujcie dobroć człowieka, a wolność przyjdzie sama.


na-nic-ę-zda-twierdzić-że-wszyscy-ludzie-rodzą-ę-wolni-śli-ę-zaprzecza-że-rodzą-ę-dobrzy-zagwarantujcie-dobroć-człowieka-a-wolność
george bernard shawnanicsięzdatwierdzićżewszyscyludzierodząwolnijeślizaprzeczadobrzyzagwarantujciedobroćczłowiekawolnośćprzyjdziesamana nicnic sięsię zdazda twierdzićże wszyscywszyscy ludzieludzie rodząrodzą sięsię wolnijeśli sięsię zaprzeczaże rodząrodzą sięsię dobrzyzagwarantujcie dobroćdobroć człowiekawolność przyjdzieprzyjdzie samana nic sięnic się zdasię zda twierdzićże wszyscy ludziewszyscy ludzie rodząludzie rodzą sięrodzą się wolnijeśli się zaprzeczaże rodzą sięrodzą się dobrzyzagwarantujcie dobroć człowiekaa wolność przyjdziewolność przyjdzie sama

Wszyscy ludzie rodzą się równi i całe życie walczą przeciwko temu.Ważne jest, by ludzie czuli się wolni, nawet jeśli wolni nie są.Jak ja niena­widzę te­go człowieka. Dob­rze, że nie mam bro­ni, bo bym go za­biła. Że też ta­cy ludzie się rodzą. Wie­rzyłam mu, ufałam. Ko­niec z myśle­niem o tym. Koniec! Ludzie rodzą się cywilami lub wojskowymi. Mundur znaczy niewiele.Wszys­cy ludzie rodzą się równi i całe życie wal­czą prze­ciw­ko temu.Wiel­cy ludzie nie rodzą się wiel­ki­mi, tyl­ko się ni­mi stają.