Na ogół chore kobiety są nieznośne. Nigdy nie tolerują obok siebie żadnej innej cierpiącej osoby.


na-ogół-chore-kobiety-są-nieznośne-nigdy-nie-tolerują-obok-siebie-żadnej-innej-cierpiącej-osoby
michał choromańskinaogółchorekobietynieznośnenigdynietolerująoboksiebieżadnejinnejcierpiącejosobyna ogółogół chorechore kobietykobiety sąsą nieznośnenigdy nienie tolerujątolerują obokobok siebiesiebie żadnejżadnej innejinnej cierpiącejcierpiącej osobyna ogół choreogół chore kobietychore kobiety sąkobiety są nieznośnenigdy nie tolerująnie tolerują oboktolerują obok siebieobok siebie żadnejsiebie żadnej innejżadnej innej cierpiącejinnej cierpiącej osobyna ogół chore kobietyogół chore kobiety sąchore kobiety są nieznośnenigdy nie tolerują oboknie tolerują obok siebietolerują obok siebie żadnejobok siebie żadnej innejsiebie żadnej innej cierpiącejżadnej innej cierpiącej osobyna ogół chore kobiety sąogół chore kobiety są nieznośnenigdy nie tolerują obok siebienie tolerują obok siebie żadnejtolerują obok siebie żadnej innejobok siebie żadnej innej cierpiącejsiebie żadnej innej cierpiącej osoby

Kobieta, którą mąż zaniedbuje, zaczyna siebie również zaniedbywać albo sprawiać sobie wspaniałe kapelusze za pieniądze męża innej kobiety.Doświadczenie jest bardzo kosztowną szkołą, niemniej istnieją głupcy, którzy w żadnej innej niczego nie umieją się nauczyć.Nie ma innej drogi, by odnaleźć siebie, jak ta, żeby choć raz całkiem się od siebie uwolnićNie ma innej drogi by odnaleźć siebie jak ta, żeby choć raz całkiem się od siebie uwolnić.Panowie. . . jesteście oficerami Armii Stanów Zjednoczonych. Oficerowie żadnej innej armii na świecie nie mogą tego o sobie powiedzieć. Zastanówcie się nad tym.od ty­lu lat kład­li się spać obok siebie ale do­piero te­go dnia gdy o świ­cie nie uj­rzał jej obok zro­zumiał jak późno się obudził