Na pewno nie wszystko, co warto, to się opłaca, ale jeszcze pewniej (...) nie wszystko, co się opłaca, to jest w życiu coś warte.


na-pewno-nie-wszystko-co-warto-to-ę-opłaca-ale-jeszcze-pewniej-nie-wszystko-co-ę-opłaca-to-jest-w-życiu-coś-warte
władysław bartoszewskinapewnoniewszystkocowartotosięopłacaalejeszczepewniejjestżyciucośwartena pewnopewno nienie wszystkoco wartosię opłacaale jeszczejeszcze pewniejpewniej ()() nienie wszystkoco sięsię opłacajest ww życiużyciu coścoś wartena pewno niepewno nie wszystkoale jeszcze pewniejjeszcze pewniej ()pewniej () nie() nie wszystkoco się opłacajest w życiuw życiu cośżyciu coś wartena pewno nie wszystkoale jeszcze pewniej ()jeszcze pewniej () niepewniej () nie wszystkojest w życiu cośw życiu coś warteale jeszcze pewniej () niejeszcze pewniej () nie wszystkojest w życiu coś warte

Warto być uczciwym, choć nie zawsze się to opłaca. Opłaca się być nieuczciwym, ale nie warto.Wszystko, co się opłaca posiadać, opłaca się również, aby na to czekać.War­to być uczci­wym, choć nie zaw­sze się to opłaca. Opłaca się być nieu­czci­wym, ale nie warto.Duża odwaga to się już nawet czasami opłaca, ale ta mała, codzienna, ciągle jeszcze jest deficytowa.Wszystko żyje tylko wtedy, jeśli coś innego zginie. Nie ma życia, nie ma śmierci. Nie ma wyjątków, wszystko musi kiedyś przyjść i kiedyś odejść. Ludzie. Lata. Idee. Wszystko. Koło się toczy i stare staje się pożywieniem tego, co nowe.jeżeli przyczy­na