Na próg każdej epoki wyrzucane są śmieci epok poprzednich.


na-próg-każdej-epoki-wyrzucane-są-śmieci-epok-poprzednich
zbigniew waydyknaprógkażdejepokiwyrzucaneśmieciepokpoprzednichna prógpróg każdejkażdej epokiepoki wyrzucanewyrzucane sąsą śmieciśmieci epokepok poprzednichna próg każdejpróg każdej epokikażdej epoki wyrzucaneepoki wyrzucane sąwyrzucane są śmiecisą śmieci epokśmieci epok poprzednichna próg każdej epokipróg każdej epoki wyrzucanekażdej epoki wyrzucane sąepoki wyrzucane są śmieciwyrzucane są śmieci epoksą śmieci epok poprzednichna próg każdej epoki wyrzucanepróg każdej epoki wyrzucane sąkażdej epoki wyrzucane są śmieciepoki wyrzucane są śmieci epokwyrzucane są śmieci epok poprzednich

Nie żal epoki królów, ale szkoda epoki mądrych błaznów.Jeśli cieśle bu­dują do­my w po­dob­ny sposób jak prog­ra­miści tworzą prog­ra­my, to pier­wszy dzięcioł, który nad­le­ci zniszczy całą cywilizację.Nie ma ta­kiego języ­ka prog­ra­mowa­nia, nieważne jak bar­dzo byłby uporządko­wany, który uchro­ni prog­ra­mistów od pi­sania złych programów.Czu­je się okropnie. Tak jak­bym miała przed no­sem drzwi, za który­mi jest roz­wiąza­nie, do te­go żyła w świado­mości, że są ot­warte i w każdej chwi­li mogę przek­roczyć ich próg. Jed­nak za każdym ra­zem gdy de­likat­nie na­cis­kam na klamkę oka­zuje się, że są zamknięte...Nasza epoka jest parodią wszystkich poprzednich.Umysł ludzki rozwinięty nowym pomysłem, nigdy nie wraca do poprzednich wymiarów.