Na teatrze tego świata jedni uczą się swej roli; drudzy ją grają bez przygotowania; w jednym i drugim razie własny każdego interes jest suflerem.


na-teatrze-tego-świata-jedni-uczą-ę-swej-roli-drudzy-ją-grają-bez-przygotowania-w-jednym-i-drugim-razie-własny-każdego-interes-jest-suflerem
ignacy piotr legatowicznateatrzetegoświatajedniucząsięswejrolidrudzygrająbezprzygotowaniajednymdrugimraziewłasnykażdegointeresjestsufleremna teatrzeteatrze tegotego świataświata jednijedni ucząuczą sięsię swejswej rolidrudzy jąją grajągrają bezbez przygotowaniaw jednymjednym ii drugimdrugim razierazie własnywłasny każdegokażdego interesinteres jestjest sufleremna teatrze tegoteatrze tego światatego świata jedniświata jedni ucząjedni uczą sięuczą się swejsię swej rolidrudzy ją grająją grają bezgrają bez przygotowaniaw jednym ijednym i drugimi drugim raziedrugim razie własnyrazie własny każdegowłasny każdego intereskażdego interes jestinteres jest sufleremna teatrze tego światateatrze tego świata jednitego świata jedni ucząświata jedni uczą sięjedni uczą się swejuczą się swej rolidrudzy ją grają bezją grają bez przygotowaniaw jednym i drugimjednym i drugim raziei drugim razie własnydrugim razie własny każdegorazie własny każdego intereswłasny każdego interes jestkażdego interes jest sufleremna teatrze tego świata jedniteatrze tego świata jedni uczątego świata jedni uczą sięświata jedni uczą się swejjedni uczą się swej rolidrudzy ją grają bez przygotowaniaw jednym i drugim raziejednym i drugim razie własnyi drugim razie własny każdegodrugim razie własny każdego interesrazie własny każdego interes jestwłasny każdego interes jest suflerem

Naukę traktują dziś jedni jako katalog technicznych przepisów i nic ponadto, inni - jako zbiór czystych spekulacji umysłowych, nie wychodzących poza własny obręb; pierwsi nie doceniają umysłu, drudzy - świata.Jedni to głowy bez rąk; drudzy to ręce bez głów.Nie można bowiem mieć nadziei na skierowanie świata ku lepszym drogom, o ile się jednostek nie skieruje ku lepszemu. W tym celu każdy z nas powinien pracować nad udoskonaleniem się własnym, jednocześnie zdając sobie sprawę ze swej, osobistej odpowiedzialności za całokształt tego, co się dzieje w świecie, i z tego, że obowiązkiem bezpośrednim każdego z [...]Niedbalstwo jest po prostu jednym z atrybutów tego świata.Działanie ucisku zależy od materiału. Jedni stają się mniejsi, drudzy więksi.Lekarze i moraliści, zajmując się namiętnościami, nigdy nie mówią tym samym językiem: moraliści kładą zbyt wiele na karb duszy, drudzy zbyt wiele na karb ciała; jedni widzą w człowieku raczej ducha, drudzy maszynę. Tymczasem człowiek złożony jest na równi z tych dwóch składników, z których każdy na podobieństwo przypływu i odpływu to sprawuje władzę, to się jej poddaje.