Na teatrze tego świata jedni uczą się swej roli; drudzy ją grają bez przygotowania; w jednym i drugim razie własny każdego interes jest suflerem.


na-teatrze-tego-świata-jedni-uczą-ę-swej-roli-drudzy-ją-grają-bez-przygotowania-w-jednym-i-drugim-razie-własny-każdego-interes-jest-suflerem
ignacy piotr legatowicznateatrzetegoświatajedniucząsięswejrolidrudzygrająbezprzygotowaniajednymdrugimraziewłasnykażdegointeresjestsufleremna teatrzeteatrze tegotego świataświata jednijedni ucząuczą sięsię swejswej rolidrudzy jąją grajągrają bezbez przygotowaniaw jednymjednym ii drugimdrugim razierazie własnywłasny każdegokażdego interesinteres jestjest sufleremna teatrze tegoteatrze tego światatego świata jedniświata jedni ucząjedni uczą sięuczą się swejsię swej rolidrudzy ją grająją grają bezgrają bez przygotowaniaw jednym ijednym i drugimi drugim raziedrugim razie własnyrazie własny każdegowłasny każdego intereskażdego interes jestinteres jest sufleremna teatrze tego światateatrze tego świata jednitego świata jedni ucząświata jedni uczą sięjedni uczą się swejuczą się swej rolidrudzy ją grają bezją grają bez przygotowaniaw jednym i drugimjednym i drugim raziei drugim razie własnydrugim razie własny każdegorazie własny każdego intereswłasny każdego interes jestkażdego interes jest sufleremna teatrze tego świata jedniteatrze tego świata jedni uczątego świata jedni uczą sięświata jedni uczą się swejjedni uczą się swej rolidrudzy ją grają bez przygotowaniaw jednym i drugim raziejednym i drugim razie własnyi drugim razie własny każdegodrugim razie własny każdego interesrazie własny każdego interes jestwłasny każdego interes jest suflerem

Jedni to głowy bez rąk; drudzy to ręce bez głów. -Novalis
jedni-to-głowy-bez-rąk-drudzy-to-rę-bez-głów
Niedbalstwo jest po prostu jednym z atrybutów tego świata. -Herman Hesse
niedbalstwo-jest-po-prostu-jednym-z-atrybutów-tego-świata
Działanie ucisku zależy od materiału. Jedni stają się mniejsi, drudzy więksi. -Stanisław Jerzy Lec
działanie-ucisku-zależy-od-materiału-jedni-stają-ę-mniejsi-drudzy-więksi