na-tym-świecie-nie  pra­wa-człowiek nie może-tworzyć-praw-po­nieważ nie człowiek-stworzył-świat-~ pa­weł-rychlica 
rychciknatymświecienie ma pra­waczłowiek nie możetworzyćprawpo­nieważ nie człowiekstworzyłświat~ pa­wełrychlica na tymtym świecieświecie nie ma pra­waczłowiek nie może tworzyćtworzyć prawpo­nieważ nie człowiek stworzył~ pa­weł rychlica na tym świecietym świecie nie ma pra­waczłowiek nie może tworzyć prawna tym świecie nie ma pra­wa

naj­bar­dziej-smutną-rzeczą-ja­ka-jest to to-że człowiek-nie chce-poz­nać-praw­dzi­wego-pra­wa-które-na­pisał-bóg~-pa­weł
każdy-człowiek-na świecie-po­winien-zająć ę-nauką- po­nieważ-każdy-z nas- szansę-na od­kry­cie-cze­goś-co dotąd-nie zos­ło
człowiek-nie  pra­wa-odeb­rać-nam-godzi­ny-mi­nuty-ani-se­kun­dy-~pa­weł-rychlica 
człowiek-wro­go-trak­­-świat-i siebie-~pa­weł-rychlica 
Świat-jest ­ko­nałym-działem-bożym-tyl­ko-człowiek-nie umie-te­go-zro­zumieć-i do­cenić-~pa­weł-rychlica 
człowiek-człowieko­wi-nie może-nicze­go-zab­ro­ć-bo nie  władzy-nad­ludzkiej-~pa­weł-rychlica