Na tym polega kłopot z piciem, pomyślałem, nalewając sobie drinka. Gdy wydarzy się coś złego, pijesz, żeby zapomnieć. Kiedy zdarzy się coś dobrego, pijesz, żeby to uczcić. A jeśli nie wydarzy się nic szczególnego, pijesz po to, żeby coś się działo.


na-tym-polega-kłopot-z-piciem-pomyśłem-nalewając-sobie-drinka-gdy-wydarzy-ę-coś-złego-pijesz-żeby-zapomnieć-kiedy-zdarzy-ę-coś-dobrego
charles bukowskinatympolegakłopotpiciempomyślałemnalewającsobiedrinkagdywydarzysięcośzłegopijeszżebyzapomniećkiedyzdarzydobregotouczcićjeślinienicszczególnegopijeszpotodziałona tymtym polegapolega kłopotkłopot zz piciemnalewając sobiesobie drinkagdy wydarzywydarzy sięsię coścoś złegożeby zapomniećkiedy zdarzyzdarzy sięsię coścoś dobregojeśli nienie wydarzywydarzy sięsię nicnic szczególnegopijesz pożeby coścoś sięsię działona tym polegatym polega kłopotpolega kłopot zkłopot z piciemnalewając sobie drinkagdy wydarzy sięwydarzy się cośsię coś złegokiedy zdarzy sięzdarzy się cośsię coś dobregożeby to uczcića jeśli niejeśli nie wydarzynie wydarzy sięwydarzy się nicsię nic szczególnegożeby coś sięcoś się działo

Na tym po­lega kłopot z pi­ciem, po­myślałem, na­lewając so­bie drin­ka. Gdy wy­darzy się coś złego, pi­jesz, żeby za­pom­nieć. Kiedy zdarzy się coś dob­re­go, pi­jesz, żeby to uczcić. A jeśli nie wy­darzy się nic szczególne­go, pi­jesz po to, żeby coś się działo.Kobieta jest jak świeże źródło. Pochylasz się nad nim, widzisz swoją twarz, pijesz, pijesz, aż ci dech zapiera.Każdy ma coś do ro­boty. Po to jes­teśmy na tym świecie, żeby mieć coś do ro­boty. Żeby się przy­dać ko­muś lub czemuś.Jeśli wypowiesz coś dobrego, na tym się skończy. Jeśli wypowiesz coś złego, na pewno się spełni.Naprzód spojrzyj, z kim jesz i pijesz, a dopiero potem, co jesz i pijesz.