Na wielkim świecie nikt łatwiej się nie myli jak głos publiczny; im obszerniejsza widownia, tym złudzenie większe. Zaś w małej wiosce najlepiej wiedzą sąsiedzi, jak kto siedzi; na małej scenie tych tylko wad nie dostrzegą, których nie ma.


na-wielkim-świecie-nikt-łatwiej-ę-nie-myli-jak-głos-publiczny-im-obszerniejsza-widownia-tym-złudzenie-większe-zaś-w-łej-wiosce-najlepiej
józsef eotvosnawielkimświecieniktłatwiejsięniemylijakgłospublicznyimobszerniejszawidowniatymzłudzeniewiększezaśmałejwioscenajlepiejwiedząsąsiedziktosiedzinascenietychtylkowaddostrzegąktórychna wielkimwielkim świecieświecie niktnikt łatwiejłatwiej sięsię nienie mylimyli jakjak głosgłos publicznyim obszerniejszaobszerniejsza widowniatym złudzeniezłudzenie większezaś ww małejmałej wioscewiosce najlepiejnajlepiej wiedząwiedzą sąsiedzijak ktokto siedzina małejmałej sceniescenie tychtych tylkotylko wadwad nienie dostrzegąktórych nienie mana wielkim świeciewielkim świecie niktświecie nikt łatwiejnikt łatwiej sięłatwiej się niesię nie mylinie myli jakmyli jak głosjak głos publicznyim obszerniejsza widowniatym złudzenie większezaś w małejw małej wioscemałej wiosce najlepiejwiosce najlepiej wiedząnajlepiej wiedzą sąsiedzijak kto siedzina małej sceniemałej scenie tychscenie tych tylkotych tylko wadtylko wad niewad nie dostrzegąktórych nie ma

Jeśli społeczeństwo liberalne okaże się niezdolne, aby przyjść z pomocą ogromnym rzeszom głodnych, nie uratuje ono również małej liczby tych, którzy są bogaci. -John Fitzgerald Kennedy
jeśli-społeczeństwo-liberalne-okaże-ę-niezdolne-aby-przyjść-z-pomocą-ogromnym-rzeszom-głodnych-nie-uratuje-ono-również-łej-liczby-tych
Celem życia jest: w swojej małej jednostkowej duszy odbić jak najwięcej kosmosu. -Henryk Elzenberg
celem-życia-jest-w-swojej-łej-jednostkowej-duszy-odbić-jak-najwięcej-kosmosu
Ce­lem życia jest: w swo­jej małej jed­nos­tko­wej duszy od­bić jak naj­więcej kosmosu. -Henryk Elzenberg
ce­lem-życia-jest-w swo­jej-łej-jed­nos­tko­wej-duszy-od­bić-jak naj­więcej-kosmosu
Le­karze za­pisują le­kar­stwa, o których niewiele wiedzą, na cho­roby, o których wiedzą jeszcze mniej, ludziom, o których nie wiedzą nic. -François-Marie Arouet de Voltaire (Wolter)
le­karze-za­pisują-­kar­stwa-o których-niewiele-wiedzą-na cho­roby-o których-wiedzą-jeszcze-mniej-ludziom-o których-nie wiedzą-nic