Na wszystkich dyktatorach, despotach i tyranach odbywa się za ich życia gwałtowne dodawanie urojonych zasług aż do olbrzymich sum, a po śmierci równie gwałtowne odejmowanie aż do zera.


na-wszystkich-dyktatorach-despotach-i-tyranach-odbywa-ę-za-ich-życia-gwałtowne-dodawanie-urojonych-zasług-aż-do-olbrzymich-sum-a-po-śmierci
aleksander Świętochowskinawszystkichdyktatorachdespotachtyranachodbywasięzaichżyciagwałtownedodawanieurojonychzasługdoolbrzymichsumpośmiercirównieodejmowaniezerana wszystkichwszystkich dyktatorachdespotach ii tyranachtyranach odbywaodbywa sięsię zaza ichich życiażycia gwałtownegwałtowne dodawaniedodawanie urojonychurojonych zasługzasług ażaż dodo olbrzymicholbrzymich sumpo śmierciśmierci równierównie gwałtownegwałtowne odejmowanieodejmowanie ażaż dodo zerana wszystkich dyktatorachdespotach i tyranachi tyranach odbywatyranach odbywa sięodbywa się zasię za ichza ich życiaich życia gwałtowneżycia gwałtowne dodawaniegwałtowne dodawanie urojonychdodawanie urojonych zasługurojonych zasług ażzasług aż doaż do olbrzymichdo olbrzymich suma po śmiercipo śmierci równieśmierci równie gwałtownerównie gwałtowne odejmowaniegwałtowne odejmowanie ażodejmowanie aż doaż do zera

Wielkie umysły zawsze narażają się na gwałtowne ataki miernoty.Gwałtowne uniesienia mają gwałtowny koniec - umierają w chwili triumfu; więc kochajcie się umiarkowanie.Gdy cierpimy, łatwo nam uwierzyć, że jesteśmy winni, a gwałtowne smutki zakłócają nawet sumienie.Życie jest absurdalne, nieskończone, alogiczne, gwałtowne i przejmujące; dzieło sztuki przeciwnie: grzeczne, skończone, zamknięte, racjonalne, gładkie i zniewieściałe.Nad wysoką, ciężką poręczą ławy oskarżonych podniosła się znowu szczupła, jasnowłosa, czarno ubrana dziewczyna. Powieki miała spuszczone, postawę spokojną i tylko głos trochę drżący: - Uczyłam dzieci, myślałam, że czynię dobrze... Tu na mgnienie oka na twarzy jej zaszła uderzająca zmiana. Jakby zawrzały w niej gwałtowne jakieś uczucia, podniosła czoło, oczy jej błysnęły, usta drgnęły [...]Tyl­ko dwie rzeczy są nies­kończo­ne: wszechświat oraz ludzka głupo­ta, choć nie jes­tem pe­wien co do tej pierwszej. Zwei Din­ge sind unen­dlich, das Uni­ver­sum und die men­schliche Dum­mheit, aber beim Uni­ver­sum bin ich mir nicht ganz sicher. (niem.)