Na zaw­sze mój w tros­kli­wych objęciach Tonący każde­go dnia Nie chcesz złapać oddechu Prze­pełnione­go Światem Wzdychasz me­go ser­ca bicie Kosztu­jesz fak­tu­ry me­go ciała Ma­niakal­nie prze­suwając dłonie Po bla­dej złak­nionej skórze Uk­ry­wającej Duszę Przed złym dotykiem Kochaj nie ustając Prag­nij kochając Połóż me ser­ce na poduszce Obok Twojego Niech biją razem 


na-zaw­sze-mój-w tros­kli­wych-objęciach-tonący-każde­go-dnia-nie-chcesz-złapać-oddechu-prze­pełnione­go-Światem-wzdychasz-me­go
innaelnazaw­szemójw tros­kli­wychobjęciachtonącykażde­godnianiechceszzłapaćoddechuprze­pełnione­goŚwiatemwzdychaszme­goser­cabiciekosztu­jeszfak­tu­ryciałama­niakal­nieprze­suwającdłoniepobla­dejzłak­nionejskórzeuk­ry­wającejduszęprzedzłymdotykiemkochajnie ustającprag­nijkochającpołóżme ser­cena poduszceoboktwojegoniechbijąrazem na zaw­szezaw­sze mójmój w tros­kli­wychw tros­kli­wych objęciachobjęciach tonącytonący każde­gokażde­go dniadnia nienie chceszchcesz złapaćzłapać oddechuoddechu prze­pełnione­goprze­pełnione­go ŚwiatemŚwiatem wzdychaszwzdychasz me­gome­go ser­caser­ca biciebicie kosztu­jeszkosztu­jesz fak­tu­ryfak­tu­ry me­gome­go ciałaciała ma­niakal­niema­niakal­nie prze­suwającprze­suwając dłoniedłonie popo bla­dejbla­dej złak­nionejzłak­nionej skórzeskórze uk­ry­wającejuk­ry­wającej duszęduszę przedprzed złymzłym dotykiemdotykiem kochajkochaj nie ustającnie ustając prag­nijprag­nij kochająckochając połóżpołóż me ser­ceme ser­ce na poduszcena poduszce obokobok twojegotwojego niechniech bijąbiją razem na zaw­sze mójzaw­sze mój w tros­kli­wychmój w tros­kli­wych objęciachw tros­kli­wych objęciach tonącyobjęciach tonący każde­gotonący każde­go dniakażde­go dnia niednia nie chcesznie chcesz złapaćchcesz złapać oddechuzłapać oddechu prze­pełnione­gooddechu prze­pełnione­go Światemprze­pełnione­go Światem wzdychaszŚwiatem wzdychasz me­gowzdychasz me­go ser­came­go ser­ca bicieser­ca bicie kosztu­jeszbicie kosztu­jesz fak­tu­rykosztu­jesz fak­tu­ry me­gofak­tu­ry me­go ciałame­go ciała ma­niakal­nieciała ma­niakal­nie prze­suwającma­niakal­nie prze­suwając dłonieprze­suwając dłonie podłonie po bla­dejpo bla­dej złak­nionejbla­dej złak­nionej skórzezłak­nionej skórze uk­ry­wającejskórze uk­ry­wającej duszęuk­ry­wającej duszę przedduszę przed złymprzed złym dotykiemzłym dotykiem kochajdotykiem kochaj nie ustająckochaj nie ustając prag­nijnie ustając prag­nij kochającprag­nij kochając połóżkochając połóż me ser­cepołóż me ser­ce na poduszceme ser­ce na poduszce obokna poduszce obok twojegoobok twojego niechtwojego niech bijąniech biją razem 

Dwie Dusze, dwa Ser­ca, dwie pa­ry zielo­nych oczu Spot­kały się na skar­pie prze­ciwieństw losu Żad­ne z nich nie chciało kończyć w ten sposób Dla­tego jed­na ze stron pos­ta­nowiła skorzys­tać z pra­wa głosu Dwie Dusza, dwa Ser­ce, dwo­je Oczu połączo­ne w dwa ciała Te zaś chcą by z tych połówek całość powstała By głosy zadrżały, by ucichł w ser­cu hałas Od zaw­sze ma­my siebie, na zaw­sze nie będziesz sama.De­likat­nie po mo­jej skórze Opuszka­mi palców Szu­kaj końca Me­go ciała. Kiedy znajdziesz Mój spokój Przy­tul mocno I wyszep­taj to co najpiekniejsze Ma­giczne słowa, które Dają radość Niech ser­ce już tak nie Tęskni.Prag­nij mnie prag­nij mnie tu... na­tychmiast  tak jak wiesz, że te­go pragnę z sze­roko roz­warty­mi marzeniami... prag­nij mnie w cen­trum i po za nim kil­ka ra­zy prag­nij mnie trzy­mać za rękę prag­nij mnie pro­wadzić przez życie prag­nij ciągle szep­tac mo­je imię...-Nig­dy Go nie za­pomnę....zaw­sze będzie żył we mnie. Nie sposób bo­wiem wyr­wać drze­wo, które przez la­ta za­puściło korze­nie, aż do głębi ser­ca...prze­niknęło na wskroś samą duszę...Nie zaw­sze nasze prag­nienia stają się fak­tem spełnionym - gorzej, gdy żyjąc w prze­sycie, ciągle chce­my więcej i więcej...Prze­moc wo­bec ciała za­bija też duszę.