Na zawsze! To straszne słowo. Kobiety tak chętnie go używają. Psują całą romantykę, chcąc nadać jej wieczne trwanie.


na-zawsze-to-straszne-słowo-kobiety-tak-chętnie-go-używają-psują-całą-romantykę-chcąc-nadać-jej-wieczne-trwanie
oscar wildenazawszetostrasznesłowokobietytakchętniegoużywająpsującałąromantykęchcącnadaćjejwiecznetrwaniena zawszestraszne słowokobiety taktak chętniechętnie gogo używająpsują całącałą romantykęchcąc nadaćnadać jejjej wiecznewieczne trwaniekobiety tak chętnietak chętnie gochętnie go używająpsują całą romantykęchcąc nadać jejnadać jej wiecznejej wieczne trwaniekobiety tak chętnie gotak chętnie go używająchcąc nadać jej wiecznenadać jej wieczne trwaniekobiety tak chętnie go używająchcąc nadać jej wieczne trwanie

- Czy to praw­da, że kiedy ko­bieta kar­mi pier­sią to jej się psują zęby? - Tak, to prawda. - A jeśli ko­bieta nie kar­mi piersią? - To też jej się psują.Czyż nie jest dziwne, że ludzie tak chętnie walczą o religię, a tak niechętnie żyją zgodnie z jej zasadami.Tylko w pewnym wieku potrafią pewne wybrane kobiety swoim przymiotom nadać wyrazu.Kobiety wszystko psują. Wystarczy wpuścić je do naszego życia, aby się przekonać, że kobieta chce jednego, a my drugiego.Jed­nostaj­ny jest rodzaj ludzki. Większość przep­ra­cowu­je prze­ważną część cza­su by żyć, a ta od­ro­bina wol­ności, która im po­zos­ta­je, niepo­koi ich tak, że używają wszys­tkich środków, żeby się jej pozbyć.Słowo - początek wszys­tkiemu dało. Słowo - jest między nami. Słowo - łączy i dzieli. Słowo - ra­ni, ale i ra­ny leczy. Słowo...? Ty nim jes­teś i ja... ______________________________