Na zjazdach łatwiej jest popełnić błędy niż je naprawiać. Lecz nawet takie oficjalne błędy są raczej symptomami niż źródłami schorzeń.


na-zjazdach-łatwiej-jest-popełć-błędy-ż-naprawiać-lecz-nawet-takie-oficjalne-błędy-są-raczej-symptomami-ż-źródłami-schorzeń
hanna malewskanazjazdachłatwiejjestpopełnićbłędyniżnaprawiaćlecznawettakieoficjalneraczejsymptomamiźródłamischorzeńna zjazdachzjazdach łatwiejłatwiej jestjest popełnićpopełnić błędybłędy niżje naprawiaćlecz nawetnawet takietakie oficjalneoficjalne błędybłędy sąsą raczejraczej symptomamisymptomami niżniż źródłamiźródłami schorzeńna zjazdach łatwiejzjazdach łatwiej jestłatwiej jest popełnićjest popełnić błędypopełnić błędy niżbłędy niż jeniż je naprawiaćlecz nawet takienawet takie oficjalnetakie oficjalne błędyoficjalne błędy sąbłędy są raczejsą raczej symptomamiraczej symptomami niżsymptomami niż źródłaminiż źródłami schorzeńna zjazdach łatwiej jestzjazdach łatwiej jest popełnićłatwiej jest popełnić błędyjest popełnić błędy niżpopełnić błędy niż jebłędy niż je naprawiaćlecz nawet takie oficjalnenawet takie oficjalne błędytakie oficjalne błędy sąoficjalne błędy są raczejbłędy są raczej symptomamisą raczej symptomami niżraczej symptomami niż źródłamisymptomami niż źródłami schorzeńna zjazdach łatwiej jest popełnićzjazdach łatwiej jest popełnić błędyłatwiej jest popełnić błędy niżjest popełnić błędy niż jepopełnić błędy niż je naprawiaćlecz nawet takie oficjalne błędynawet takie oficjalne błędy sątakie oficjalne błędy są raczejoficjalne błędy są raczej symptomamibłędy są raczej symptomami niżsą raczej symptomami niż źródłamiraczej symptomami niż źródłami schorzeń

Wolałabym raczej popełnić błędy w imię dobroci i miłości aniżeli czynić cuda żywiąc w sercu nieżyczliwość i surowość. -Matka Teresa z Kalkuty
wolałabym-raczej-popełć-błędy-w-imię-dobroci-i-miłoś-aniżeli-czynić-cuda-żywiąc-w-sercu-nieżyczliwość-i-surowość
Lepiej kontrolować błędy swoje niż cudze. -Demokryt
lepiej-kontrolować-błędy-swoje-ż-cudze
Le­piej kon­tro­lować swo­je błędy niż cudze. -Demokryt
le­piej-kon­tro­lować-swo­-błędy-ż-cudze
Są uczeni sadyści, którzy chętniej wyszukują błędy, niż stwierdzają prawdę. -Maria Skłodowska - Curie
są-uczeni-sadyś-którzy-chętniej-wyszukują-błędy-ż-stwierdzają-prawdę
Są uczeni-sadyści, którzy chętniej wyszukują błędy, niż stwierdzają prawdę. -Maria Skłodowska - Curie
są-uczeni-sadyś-którzy-chętniej-wyszukują-błędy-ż-stwierdzają-prawdę
Są uczeni sadyści, którzy chętniej wyszukują błędy niż stwierdzają prawdę. -Maria Skłodowska - Curie
są-uczeni-sadyś-którzy-chętniej-wyszukują-błędy-ż-stwierdzają-prawdę