Nachalna Pełna w tobie Zmie­sza­niem ruchów Prowokująca W Dłoni ściskając Me­lodyj­nie pieszcząc Ustami Bez­szczel­ne uśmiechy Głębo­kie spojrzenia Wypięta Wplo­tając Całą siebie Biorę Pełna ekstazy Czer­piąc zadowolenie Odpływasz Jes­teś mój Bar­dziej niż swój Kiedykolwiek 


nachalna-pełna-w tobie-zmie­sza­niem-ruchów-prowokująca-w-dłoni-ściskając-me­lodyj­nie-pieszcząc-ustami-bez­szczel­ne-uśmiechy
senqanachalnapełnaw tobiezmie­sza­niemruchówprowokującadłoniściskającme­lodyj­niepieszczącustamibez­szczel­neuśmiechygłębo­kiespojrzeniawypiętawplo­tająccałąsiebiebioręekstazyczer­piączadowolenieodpływaszjes­teśmójbar­dziejniżswójkiedykolwiek nachalna pełnapełna w tobiew tobie zmie­sza­niemzmie­sza­niem ruchówruchów prowokującaprowokująca ww dłonidłoni ściskającściskając me­lodyj­nieme­lodyj­nie pieszczącpieszcząc ustamiustami bez­szczel­nebez­szczel­ne uśmiechyuśmiechy głębo­kiegłębo­kie spojrzeniaspojrzenia wypiętawypięta wplo­tającwplo­tając całącałą siebiesiebie biorębiorę pełnapełna ekstazyekstazy czer­piącczer­piąc zadowoleniezadowolenie odpływaszodpływasz jes­teśjes­teś mójmój bar­dziejbar­dziej niżniż swójswój kiedykolwiek nachalna pełna w tobiepełna w tobie zmie­sza­niemw tobie zmie­sza­niem ruchówzmie­sza­niem ruchów prowokującaruchów prowokująca wprowokująca w dłoniw dłoni ściskającdłoni ściskając me­lodyj­nieściskając me­lodyj­nie pieszczącme­lodyj­nie pieszcząc ustamipieszcząc ustami bez­szczel­neustami bez­szczel­ne uśmiechybez­szczel­ne uśmiechy głębo­kieuśmiechy głębo­kie spojrzeniagłębo­kie spojrzenia wypiętaspojrzenia wypięta wplo­tającwypięta wplo­tając całąwplo­tając całą siebiecałą siebie bioręsiebie biorę pełnabiorę pełna ekstazypełna ekstazy czer­piącekstazy czer­piąc zadowolenieczer­piąc zadowolenie odpływaszzadowolenie odpływasz jes­teśodpływasz jes­teś mójjes­teś mój bar­dziejmój bar­dziej niżbar­dziej niż swójniż swój kiedykolwiek 

Ludzie po­dob­no ma­ja uczu­cia i sumienie. Więc kim ty jes­teś ? Nie sza­nujesz mnie , a tym bar­dziej siebie  -Intryga
ludzie-po­dob­no-­ja-uczu­cia-i sumienie-więc-kim-ty jes­teś-nie-sza­nujesz-mnie- a tym-bar­dziej-siebie 
Dzieci bar­dziej niż in­ni pot­rze­bują mieć zu­pełną pew­ność, że są kocha­ne przez tych, którzy mówią, że je kochają. -Michel Quoist
dzieci-bar­dziej-ż-in­-pot­rze­bują-mieć-zu­pełną-pew­ność-że są kocha­ne-przez-tych-którzy-mówią-że  kochają
W moim życiu jes­teś bar­dziej niż wys­tar­czający. Jes­teś wszys­tkim . -NightHuntress
w moim-życiu-jes­teś-bar­dziej-ż-wys­tar­czający-jes­teś wszys­tkim
na śniada­nie był do­tyk naszych dłoni na obiad głębo­kie spojrzenia na ko­lację po­wiew tęsknoty a w nocy nie od­czu­waliśmy już głodu  -adamzjawora
na śniada­nie-był-do­tyk-naszych-dłoni-na-obiad-głębo­kie-spojrzenia-na-ko­lację-po­wiew-tęsknoty-a-w nocy-nie-od­czu­waliśmy-już
życie bez ce­lu może bar­dziej wyczer­py­wać niż mo­zol­ne zmie­rza­nie do niego  -tusiak
życie-bez-­lu-może-bar­dziej-wyczer­py­wać-ż-mo­zol­ne-zmie­rza­nie-do niego 
Jes­teś ob­sesją moich myśli... Naj­większym pożąda­niem dla moich oczu, Po­kusą dla moich ust.. Tor­turą dla mej tęsknoty, I wreszcie zu­pełną zgubą dla mo­jej duszy!  -Andrea
jes­teś-ob­sesją-moich-myśli-naj­większym-pożąda­niem-dla-moich-oczu-po­kusą-dla-moich-ust-tor­turą-dla-mej-tęsknoty-i-wreszcie