Nadanie sensu życiu może doprowadzić do szaleństwa, ale życie bez sensu jest torturą niepokoju i próżnych pragnień, jest łodzią pragnącą morza i jednocześnie obawiającą się go.


nadanie-sensu-życiu-może-doprowadzić-do-szaleństwa-ale-życie-bez-sensu-jest-torturą-niepokoju-i-próżnych-pragnień-jest-łodzią-pragnącą
edgar lee masternadaniesensużyciumożedoprowadzićdoszaleństwaależyciebezjesttorturąniepokojupróżnychpragnieńłodziąpragnącąmorzajednocześnieobawiającąsięgonadanie sensusensu życiużyciu możemoże doprowadzićdoprowadzić dodo szaleństwaale życieżycie bezbez sensusensu jestjest torturątorturą niepokojuniepokoju ii próżnychpróżnych pragnieńjest łodziąłodzią pragnącąpragnącą morzamorza ii jednocześniejednocześnie obawiającąobawiającą sięsię gonadanie sensu życiusensu życiu możeżyciu może doprowadzićmoże doprowadzić dodoprowadzić do szaleństwaale życie bezżycie bez sensubez sensu jestsensu jest torturąjest torturą niepokojutorturą niepokoju iniepokoju i próżnychi próżnych pragnieńjest łodzią pragnącąłodzią pragnącą morzapragnącą morza imorza i jednocześniei jednocześnie obawiającąjednocześnie obawiającą sięobawiającą się go

Na­danie sen­su życiu może dop­ro­wadzić do sza­leństwa, ale życie bez sen­su jest tor­turą niepo­koju i próżnych prag­nień, jest łodzią pragnącą morza i jed­nocześnie oba­wiającą się go.Prawda, że nie ma sensu żyć bez sensu, ale i bezsensem jest chcieć wcześniej śmierci, niż sprawdzenia sensu.Sensu zdania nie można określić, dopóki nie jest ono kompletne i doprowadzone do kropki. Z sensem życia może być podobnie. Dopóki życie trwa, jest ono w trakcie formowania się. Dopiero gdy się dopełniło i doszło do punktu końcowego w śmierci, nabywa całkowicie określonego sensu.Życie bez marzeń pozbawione jest sensu.Leżałem w ubraniu na łóżku i myślałem o tym, że stoją tu rożne meble, leżą książki, wiszą obrazy, ale to wszystko nie ma sensu. Ja też tu leżę i tez nie mam sensu.Jeśli uważasz że two­je życie jest bez­sensu spójrz na pa­pugi ,które cały czas pow­tarzają rzeczy o których niemają pojęcia. Aut. Leon J