Nadanie sensu życiu może doprowadzić do szaleństwa, ale życie bez sensu jest torturą niepokoju i próżnych pragnień, jest łodzią pragnącą morza i jednocześnie obawiającą się go.


nadanie-sensu-życiu-może-doprowadzić-do-szaleństwa-ale-życie-bez-sensu-jest-torturą-niepokoju-i-próżnych-pragnień-jest-łodzią-pragnącą
edgar lee masternadaniesensużyciumożedoprowadzićdoszaleństwaależyciebezjesttorturąniepokojupróżnychpragnieńłodziąpragnącąmorzajednocześnieobawiającąsięgonadanie sensusensu życiużyciu możemoże doprowadzićdoprowadzić dodo szaleństwaale życieżycie bezbez sensusensu jestjest torturątorturą niepokojuniepokoju ii próżnychpróżnych pragnieńjest łodziąłodzią pragnącąpragnącą morzamorza ii jednocześniejednocześnie obawiającąobawiającą sięsię gonadanie sensu życiusensu życiu możeżyciu może doprowadzićmoże doprowadzić dodoprowadzić do szaleństwaale życie bezżycie bez sensubez sensu jestsensu jest torturąjest torturą niepokojutorturą niepokoju iniepokoju i próżnychi próżnych pragnieńjest łodzią pragnącąłodzią pragnącą morzapragnącą morza imorza i jednocześniei jednocześnie obawiającąjednocześnie obawiającą sięobawiającą się go

Prawda, że nie ma sensu żyć bez sensu, ale i bezsensem jest chcieć wcześniej śmierci, niż sprawdzenia sensu. -Stefan Pacek
prawda-że-nie-sensu-żyć-bez-sensu-ale-i-bezsensem-jest-chcieć-wcześniej-śmierci-ż-sprawdzenia-sensu
Życie bez marzeń pozbawione jest sensu. -Anonim
Życie-bez-marzeń-pozbawione-jest-sensu
Leżałem w ubraniu na łóżku i myślałem o tym, że stoją tu rożne meble, leżą książki, wiszą obrazy, ale to wszystko nie ma sensu. Ja też tu leżę i tez nie mam sensu. -Tadeusz Różewicz
leżałem-w-ubraniu-na-łóżku-i-myśłem-o-tym-że-stoją-rożne-meble-żą-książki-wiszą-obrazy-ale-to-wszystko-nie-sensu-ja-też-żę-i-tez
Jeśli uważasz że two­je życie jest bez­sensu spójrz na pa­pugi ,które cały czas pow­tarzają rzeczy o których niemają pojęcia. Aut. Leon J  -ZłoteMyśliLeonka
jeśli-uważasz-że two­-życie-jest bez­sensu-spójrz-na pa­pugi-które-cały-czas-pow­tarzają-rzeczy-o których-niemają-pojęcia-aut