Nadmiar ambicji to choroba pychy i samouwielbienia, jej niedomiar to choroba lęku i niepełnej wartości.


nadmiar-ambicji-to-choroba-pychy-i-samouwielbienia-jej-niedomiar-to-choroba-lęku-i-niepełnej-wartoś
stefan paceknadmiarambicjitochorobapychysamouwielbieniajejniedomiarlękuniepełnejwartościnadmiar ambicjichoroba pychypychy ii samouwielbieniajej niedomiarchoroba lękulęku ii niepełnejniepełnej wartościambicji to chorobachoroba pychy ipychy i samouwielbienianiedomiar to chorobachoroba lęku ilęku i niepełneji niepełnej wartościnadmiar ambicji to chorobaambicji to choroba pychychoroba pychy i samouwielbieniajej niedomiar to chorobaniedomiar to choroba lękuchoroba lęku i niepełnejlęku i niepełnej wartościnadmiar ambicji to choroba pychyambicji to choroba pychy ijej niedomiar to choroba lękuniedomiar to choroba lęku ichoroba lęku i niepełnej wartości

Nie ma lekarstwa na nieznaną chorobą. -Anonim
nie-lekarstwa-na-nieznaną-chorobą
Nie istnieje nadmiar miłości, nadmiar poznania, nadmiar piękna. -Ralph Waldo Emerson
nie-istnieje-nadmiar-miłoś-nadmiar-poznania-nadmiar-piękna