nadzieja-często-po­jawia-i zni­kato-­ka-chwi­lowa-is­kier­ka-~pa­weł-rychlica 
rychciknadziejaczęstopo­jawiai zni­katota­kachwi­lowais­kier­ka~pa­wełrychlica nadzieja częstoczęsto po­jawiapo­jawia i zni­katoi zni­kato ta­kata­ka chwi­lowa~pa­weł rychlica nadzieja często po­jawiaczęsto po­jawia i zni­katopo­jawia i zni­kato ta­kai zni­kato ta­ka chwi­lowanadzieja często po­jawia i zni­katoczęsto po­jawia i zni­kato ta­kapo­jawia i zni­kato ta­ka chwi­lowanadzieja często po­jawia i zni­kato ta­kaczęsto po­jawia i zni­kato ta­ka chwi­lowa

Sen­ty­ment, za­pełnia tyl­ko dziurę po uczu­ciu, ta­ka chwi­lowa łata. Dla­tego często prze­zeń można dziury nie zauważyć.