nadzieja-jest jak los-często-pow­ra­ca-z pod­wo­joną-silą-~pa­weł-rychlica 
rychciknadziejajest jak losczęstopow­ra­caz pod­wo­jonąsilą~pa­wełrychlica nadzieja jest jak losczęsto pow­ra­ca~pa­weł rychlica