Nadzieja po­maga iść nap­rzód; wyt­rwałość - stać, a od­wa­ga - wracać.


nadzieja-po­maga-iść-nap­rzód-wyt­rwałość- stać-a od­wa­ga- wracać
władysław grzeszczyknadziejapo­magaiśćnap­rzódwyt­rwałość staća od­wa­ga wracaćnadzieja po­magapo­maga iśćiść nap­rzódnadzieja po­maga iśćpo­maga iść nap­rzódnadzieja po­maga iść nap­rzód

Sa­ma wyt­rwałość wca­le nie mu­si oz­naczać po­rażki. Przeg­ra­na zaczy­na się wte­dy, gdy wyt­rwałość uz­na­my za przegraną.Iść nap­rzód to być go­towym na to, że nig­dy nie będzie się gotowym.O to chodzi jedynie By nap­rzód wciąż iść śmiało Bo zaw­sze się dochodzi Gdzie in­dziej niż się chciało O to chodzi jedynie, By nap­rzód wciąż iść śmiało, Bo zaw­sze się dochodzi, Gdzie in­dziej, niż się chciało.Od­wa­ga jest dob­ra, lecz wyt­rwałość lepsza.Wyt­rwałość to naj­ważniej­sza z cnót, którą znaj­dziesz w sa­mot­ności ...