Nadzieja ma skrzydła, przysiada w duszy i śpiewa pieśń bez słów, która nigdy nie ustaje, a jej najsłodsze dźwięki słychać nawet podczas wichury.


nadzieja-skrzydła-przysiada-w-duszy-i-śpiewa-pieśń-bez-słów-która-nigdy-nie-ustaje-a-jej-najsłodsze-dźwięki-słychać-nawet-podczas
emily dickinsonnadziejaskrzydłaprzysiadaduszyśpiewapieśńbezsłówktóranigdynieustajejejnajsłodszedźwiękisłychaćnawetpodczaswichurynadzieja mama skrzydłaprzysiada ww duszyduszy ii śpiewaśpiewa pieśńpieśń bezbez słówktóra nigdynigdy nienie ustajejej najsłodszenajsłodsze dźwiękidźwięki słychaćsłychać nawetnawet podczaspodczas wichurynadzieja ma skrzydłaprzysiada w duszyw duszy iduszy i śpiewai śpiewa pieśńśpiewa pieśń bezpieśń bez słówktóra nigdy nienigdy nie ustajea jej najsłodszejej najsłodsze dźwiękinajsłodsze dźwięki słychaćdźwięki słychać nawetsłychać nawet podczasnawet podczas wichuryprzysiada w duszy iw duszy i śpiewaduszy i śpiewa pieśńi śpiewa pieśń bezśpiewa pieśń bez słówktóra nigdy nie ustajea jej najsłodsze dźwiękijej najsłodsze dźwięki słychaćnajsłodsze dźwięki słychać nawetdźwięki słychać nawet podczassłychać nawet podczas wichuryprzysiada w duszy i śpiewaw duszy i śpiewa pieśńduszy i śpiewa pieśń bezi śpiewa pieśń bez słówa jej najsłodsze dźwięki słychaćjej najsłodsze dźwięki słychać nawetnajsłodsze dźwięki słychać nawet podczasdźwięki słychać nawet podczas wichury

Nadzieja ma skrzydła, przy­siada w duszy i śpiewa pieśń bez słów, która nig­dy nie us­ta­je, a jej najsłod­sze dźwięki słychać na­wet pod­czas wichury.Miłość nigdy nie ustaje. Tak więc trwają wiara, nadzieja, miłość, te trzy: z nich zaś największa jest miłość.Śmiecie nawet w muzeum przechowywane nie staną się cenną rzeczą, co w momencie narodzin duszy nie miało, nie nabierze jej nigdy.Słychać dźwięki, prze­bijające mil­cze­nie. Głębo­kim spoj­rze­niem .Ewan­ge­lia jest w rzeczy­wis­tości cu­downą pieśnią, która nieg­dyś chciałem wyg­ry­wać na moich cu­dow­nych skrzyp­cach. Są w niej dźwięki nies­kończo­ności, pieśń o kwiatach pol­nych, pta­kach jest w niej na­wet chwała aniołów i Błogosławiona Mat­ka Boska.w zwier­ciad­le duszy pieśń łez zmy­wa mar­twą krew miłość która miała trwać aż nie ucichnie na zaw­sze wiatr już tyl­ko widzę w zim­nych mgłach ko­lej­ny rzut monetą gdzie wygrana zwod­niczym pro­mieniem niebios