Nadzieja to os­tatnie co nam pozostanie, lecz z cza­sem na­wet to nam nie wystarczy...


nadzieja-to os­tatnie-co nam-pozostanie-lecz-z cza­sem-na­wet-to nam-nie wystarczy
próbujpatrzećkolorowonadziejato os­tatnieco nampozostanieleczz cza­semna­wetto namnie wystarczynadzieja to os­tatnieto os­tatnie co namco nam pozostanielecz z cza­semz cza­sem na­wetna­wet to namto nam nie wystarczynadzieja to os­tatnie co namto os­tatnie co nam pozostanielecz z cza­sem na­wetz cza­sem na­wet to namna­wet to nam nie wystarczynadzieja to os­tatnie co nam pozostanielecz z cza­sem na­wet to namz cza­sem na­wet to nam nie wystarczylecz z cza­sem na­wet to nam nie wystarczy

Są spra­wy na tym świecie, na które nie ma­my wpływu. Cza­sem ob­wi­niamy za nie siebie z nadzieją, że w ten sposób uda nam się je zrozumieć. -Jack Bauer
są spra­wy-na tym-świecie-na które-nie ­my-wpływu-cza­sem ob­wi­niamy-za nie siebie-z nadzieją-że w ten-sposób-uda-nam ę
mon­taż ste­lażu życia zaj­mu­je nam la­ta a i tak z cza­sem mi­mo prak­ty­ki i doświad­cze­nia uświada­miamy so­bie jak da­leko nam do fachowców !!!  -djdzasta
­ż-ste­żu-życia-zaj­mu­-nam-­-a i tak-z cza­sem-mi­mo-prak­ty­ki-i doświad­cze­nia-uświada­miamy-so­bie-jak da­leko-nam