Nadzieja to pożyczka, którą udziela nam szczęście.


nadzieja-to pożyczka-którą-udziela-nam-szczęście
antoine rivardnadziejato pożyczkaktórąudzielanamszczęścienadzieja to pożyczkaktórą udzielaudziela namnam szczęściektórą udziela namudziela nam szczęściektórą udziela nam szczęście

Nadzieja - pożyczka, której udziela nam szczęście.Nadzieja - pożyczka, której udziela nam szczęście.Nadzieja - wiara, szczęście, nadzieja - to się wszystko ze sobą wiąże, a nadzieja pochodzi właśnie od szczęścia i od wiary.Wszelkie dobro jest pożyczką od Boga, za którą będziemy kiedyś odpowiadać, z której będziemy się rozliczać przed Bogiem.Marze­nia nie zaw­sze się spełniają ... Spo­tyka­my set­ki zu­pełnie nam obojętnych osób , aż w końcu tra­fiamy na tą je­dyną która od­mieni nasze życie... a my da­lej szu­kamy nie dos­trze­gając , że szczęście ucieka nam między palcami...Nadzieja to os­tatnie co nam pozostanie, lecz z cza­sem na­wet to nam nie wystarczy...