Nadzieja to więzy, które chro­nią ser­ce przed pęknięciem.


nadzieja-to więzy-które-chro­ą-ser­-przed-pęknięciem
thomas fullernadziejato więzyktórechro­niąser­ceprzedpęknięciemnadzieja to więzyktóre chro­niąchro­nią ser­ceser­ce przedprzed pęknięciemktóre chro­nią ser­cechro­nią ser­ce przedser­ce przed pęknięciemktóre chro­nią ser­ce przedchro­nią ser­ce przed pęknięciemktóre chro­nią ser­ce przed pęknięciem

Sta­rość nie chro­ni przed miłością. Ale miłość cza­sem pot­ra­fi nas ochro­nić przed starością.Kapłaństwo nie chro­ni przed żad­nym upadkiem.Zam­knęłam wszys­tkie drzwi przed Tobą... zos­ta­wiając jed­no małe okien­ko, które wciąż było uchy­lone... Naz­wałam je Nadzieją...Z lek­kim uśmie­chem i gdzieś bar­dzo głębo­ko scho­waną nadzieją, zaczy­nam ufać swo­jemu ra­niące­mu życiu. I choć mo­ja roz­paczająca dusza wędru­je ścieżka­mi, które wy­dep­tał strach, ból i roz­ry­wające się ser­ce, to wiem, że jes­tem w Dob­rych Rękach. Że właśnie w Nich mo­je marze­nia są bez­pie­czne i kiedyś zos­taną wzięte pod uwagę.Mo­je us­ta się śmieją, ale w oczach po­zos­ta­je lód, a pa­rasol kłam­stw chro­ni mnie, przed deszczem łez.Uchyl ser­ce swe Jak w siódmym niebie - uwierz Anioł chro­ni cię Krys­ty­na Sz. 03.08.2014r.