Nadzieje ludzi mądrych są pewniejsze niż bogactwo nieuków.


nadzieje-ludzi-mądrych-są-pewniejsze-ż-bogactwo-nieuków
demokrytnadziejeludzimądrychpewniejszeniżbogactwonieukównadzieje ludziludzi mądrychmądrych sąsą pewniejszepewniejsze niżniż bogactwobogactwo nieukównadzieje ludzi mądrychludzi mądrych sąmądrych są pewniejszesą pewniejsze niżpewniejsze niż bogactwoniż bogactwo nieukównadzieje ludzi mądrych sąludzi mądrych są pewniejszemądrych są pewniejsze niżsą pewniejsze niż bogactwopewniejsze niż bogactwo nieukównadzieje ludzi mądrych są pewniejszeludzi mądrych są pewniejsze niżmądrych są pewniejsze niż bogactwosą pewniejsze niż bogactwo nieuków

Nadzieje uczonych są pewniejsze niż bogactwa nieuków.Nadzieje uczo­nych są pew­niej­sze niż bo­gac­twa nieuków.Ciągle mamy nadzieję - i we wszystkich sprawach lepiej mieć nadzieję niż ją stracić.Ciągle ma­my nadzieję - i we wszys­tkich spra­wach le­piej mieć nadzieję niż ją stracić.Wro­gami głupców są ludzie, ludzi mądrych tyl­ko ich głupota.Sprawiedliwość nie jest niczym innym jak miłością bliźniego ludzi mądrych.